Wykaz skrótów i skrótowców

Opublikowano: 22 kwietnia 2014, Odsłon: 5 919
 • Wykaz skrótów i skrótowców „Kroniki miasta Świdnicy 1945-1975″.

  Skrót Znaczenie
  ADM Administracja Domów Mieszkalnych
  admin. administracyjny
  AKS Chorzów Amatorski Klub Sportowy Chorzów
  art. artykuł vel artykuły alias artysta
  b. były
  BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
  BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  bud. budownictwo vel budowlany
  CHMB Centrala Handlowa Materiałów Budowlanych
  ChTPD Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  CK Centralny Komitet
  CKOS Centralny Komitet Opieki Społecznej
  CKZZ Centralny Komitet Związków Zawodowych
  COU Centrala Odpadów Użytkowych
  CRZZ Centralna Rada Związków Zawodowych
  CZPM Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Miejskich
  CZPPW Centrala Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego
  dek. dekorator vel dekoracje
  DH Dom Harcerza
  DK Dom Kultury
  dn. dzień vel dnia alias dniu
  DOKP Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
  dot. dotyczy vel dotyczący alias dotychczasowy
  DPHO Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Handlu Opałem
  dr doktor
  dyr. dyrektor vel dyrekcja
  dz. dziecko vel dzieci
  DZM Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe
  DZPD Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego
  elektr. elektryczny
  FAMA Festiwal Akademickiej Młodzieży Artystycznej
  FJN Front Jedności Narodu
  fort. fortepian
  G. Gimnazjum
  gen. generał
  gł. główny
  godz. godzina
  GS Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
  hl hektolitr
  im. imię vel imienia
  in. inny vel inni
  Inf. i Prop. Informacja i Propaganda
  insp. inspektor vel inspicjent alias inspekcja
  inż. inżynier
  itd. i tak dalej
  itp. i tym podobne
  JZMO Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
  k. kobieta
  K. Komisja
  KC Komitet Centralny
  kg kilogram
  kier. kierownik
  KKO Komunalna Kasa Oszczędności
  KKS „ATOM” Świdnica Kolejowy Klub Sportowy „ATOM” Świdnica
  KKS Poznań Kolejowy Klub Sportowy Poznań
  km kilometr
  KM Komitet Miejski
  KMiP Komitet Miejski i Powiatowy
  Kom. Wykon. Komitet Wykonawczy
  KP Komitet Powiatowy
  kpr. kapral
  kpt. kapitan
  ks. ksiądz vel książę alias księżna
  KS Klub Sportowy
  kw. kwadrat vel kwadratowy
  KW Komitet Wojewódzki
  L. Liceum
  Lic. Ped. Liceum Pedagogiczne
  liczn. licznik
  LO Liceum Ogólnokształcące
  LP Liceum Pedagogiczne
  LPŻ Liga Przyjaciół Żołnierza
  LWP Ludowe Wojsko Polskie
  m. metr vel miasto alias mężczyzna etiam miesiąc
  M-9 vide ZWEM
  MBP Miejska Biblioteka Publiczna
  mgr magister
  MHD Miejski Handel Detaliczny
  MHM Miejski Handel Mięsem
  mies. miesiąc vel miesięczny alias miesięcznie
  m. in. między innymi
  min. minister vel ministerstwo
  mjr major
  MK Miejski Komitet
  MKKF Miejski Komitet Kultury Fizycznej
  MKPG Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
  mln milion
  MO Milicja Obywatelska
  MPB Miejskie Przedsiębiorstwo Budowalne
  MPGK Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
  MPRB Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
  MRN Miejska Rada Narodowa
  m. sześć. metr sześcienny
  MZBM Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  MZGKiM Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  MZUP Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej
  nacz. naczelnik vel naczelny
  NBP Narodowy Bank Polski
  NKW Naczelny Komitet Wykonawczy
  NOT Naczelna Organizacja Techniczna
  np. na przykład
  nr numer
  NRD Niemiecka Republika Demokratyczna
  ob. obywatel vel obywatelka
  ogólnokszt. ogólnokształcący
  ok. około
  okr. okręgowy
  Okr. Szk. Okręg Szkolny
  OKZZ Okręgowa Komisja Związków Zawodowych
  OM Ośrodek Maszynowy
  OMTUR Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
  oprac. opracował vel opracowali
  ORMO Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
  OS Okręg Szkolny
  osiedl. osiedleńczy
  p. pan vel pani alias piętro
  Pafawag Państwowa Fabryka Wagonów vel Fabryka Wagonów „Pafawag”
  państw. państwowy
  PBR Państwowy Bank Rolny vel Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolnego
  PCH Państwowa Centrala Handlowa
  pchor. podchorąży
  PCK Polski Czerwony Krzyż
  PDD Państwowy Dom Dziecka
  PDK Powiatowy Dom Kultury
  PDT Powszechny Dom Towarowy vel Powiatowy Dom Towarowy
  PGR Państwowe Gospodarstwo Rolne
  PK Powiatowy Komitet
  PKKF Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej
  PKP Polskie Koleje Państwowe
  PKS Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej vel Państwowa Komunikacja Samochodowa
  IKS Wrocław Pierwszy Klub Sportowy „Ślęza” Wrocław
  PKWN Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
  pl. plac
  płk pułkownik
  PMRN Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
  pn. pod nazwą
  p. n. ditto
  p. o. pełniący obowiązki
  podinsp. podinspektor
  POM Państwowy Ośrodek Maszynowy
  POP Podstawowa Organizacja Partyjna
  por. porucznik vel poradnia
  pow. powiat vel powiatowy
  ppor. podporucznik
  p-poż. przeciwpożarowy
  PPR Polska Partia Robotnicza
  PPRN Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
  PPS Polska Partia Socjalistyczna
  prac. pracownik
  prez. prezydent vel prezes
  PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa
  PRN Powiatowa Rada Narodowa
  proc. procent
  prof. profesor
  przedst. przedstawiciel vel przedstawienie
  przem. bud. przemysł budowlany
  przem. cukr. przemysł cukrowniczy
  przew. przewodniczący
  PRZZ Powiatowa Rada Związków Zawodowych
  PSL Polskie Stronnictwo Ludowe
  PSM Państwowa Szkoła Muzyczna
  PSRBW Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Branży Włókienniczej
  PSRW Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślniczo-Wielobranżowa
  PSS „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”
  PSW Pomocnicza Spółdzielnia Wielobranżowa
  PŚZG Państwowe Świdnickie Zakłady Gastronomiczne
  pt. pod tytułem
  p.t. ditto
  PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  publ. publiczny
  PUBP Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
  PUR Państwowy Urząd Repatriacyjny
  PW Przysposobienie Wojskowe
  PWRN Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
  PWSM Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna
  PZGS Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
  PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  PZZ Polski Związek Zachodni vel Państwowe Zakłady Zbożowe alias Polskie Zakłady Zbożowe
  PZZSCh Powiatowy Zarząd Związku Samopomocy Chłopskiej
  r. rok vel rocznik
  red. redaktor vel redakcja
  ref. referat vel referent
  reż. reżyser vel reżyseria
  RKS Szombierki Robotniczy Klub Sportowy Kopalnia Szombierki
  RKU Rejonowa Komenda Uzupełnień
  RP Rzeczpospolita Polska
  RR Rada Robotnicza
  RSZiZ Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu
  rtg rentgen vel rentgenowski
  RTPD Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  RUT Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny
  RZ Rada Załogowa vel Rada Zakładowa
  s. sekcja
  Sam. Chł. Samopomoc Chłopska
  SD Stronnictwo Demokratyczne
  S-E Sanitarno-Epidemiologiczny
  sek. sekunda
  sekr. sekretarz vel sekretariat
  SKRiPP Stowarzyszenie Kupców, Rzemieślników i Przemysłowców Polskich
  SKS Spółdzielczy Klub Sportowy vel Szkolne Koło Sportowe alias Szkolny Klub Sportowy
  SL Stronnictwo Ludowe
  SM Szkoła Muzyczna
  socjaldem. socjaldemokratyczny
  Sp. spółdzielnia vel spółka
  SP Powszechna Organizacja „Służba Polsce” vel Spółdzielnia Pracy alias Stronnictwo Pracy
  społ. społeczeństwo vel społeczny
  spółdz. spółdzielnia vel spółdzielczy
  Spółdz. Prac. Spółdzielnia Pracy vel Spółdzielnia Pracowników
  Spółdz. Prod. Spółdzielnia Produkcyjna
  Spółdz. Spoż. Spółdzielnia Spożywców
  ss. sorores łac. – siostry (zakonne) vel sancti łac. – święci alias strony/stron
  szk. szkoła
  ŚFM Świdnicka Fabryka Mebli vel Świdnickie Fabryki Mebli
  ŚFUP Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych
  ŚFZZ Światowa Federacja Związków Zawodowych
  św. święty
  ŚZAT Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych „Iglotech”
  ŚZBR Świdnickie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze „Renifer”
  ŚZG Świdnickie Zakłady Gastronomiczne
  ŚZMO Świdnickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
  ŚZPT Świdnickie Zakłady Przemysłu Terenowego
  ŚZPW Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełnianego
  t tona
  TOPL Terenowa Obrona Przeciwlotnicza
  Tow. Towarzystwo
  Tow. Przyj. Towarzystwo Przyjaciół vel Towarzystwo Przyjaźni
  TPD Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  TPPR Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
  TPŻ Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza
  TRRZ Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich
  TSKŻ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
  TUR Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
  TWP Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
  tzw. tak zwany
  Ubez. Społ. Ubezpieczalnia Społeczna
  ul. ulica
  UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration ang. – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy
  USA United States of America ang. – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  USC Urząd Stanu Cywilnego
  W. wydział
  WFiPW Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe
  WGKiM Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  wicemin. wiceminister
  wiceprzew. wiceprzewodniczący
  WK Wojewódzki Komitet
  WKiS Wydział Kultury i Sztuki
  WKP(b) Wsiesojuznaja Kommunisticzeskaja Partija (bolszewikow) ros. – Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
  wlkp. wielkopolski
  WPDBP Wrocławskie Przedsiębiorstwo Drobnego Budownictwa Przemysłowego
  WPH Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
  WPHM Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami
  w-przew. wiceprzewodniczący
  WRN Wojewódzka Rada Narodowa
  WSS Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem”
  wych. fiz. wychowanie fizyczne
  Wydz. Wydział
  Wydz. Fin. Wydział Finansowy
  Wydz. Org. Wydział Organizacyjny
  Wydz. Pedag. Wydział Pedagogiczny
  WZPiOS Wydział Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej
  WZSP Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy
  ZAiKS Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych
  Zarz. Zarząd
  ZASP Związek Artystów Scen Polskich
  zast. zastępca
  zast. przew. zastępca przewodniczącego
  zast. sekr. zastępca sekretarza
  ZBoWiD Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
  z-ca zastępca
  ZEM Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Polmo-Elmot”
  ZEMAK Zjednoczenie Budowy Maszyn Ciężkich w Warszawie
  ZG Zarząd Główny
  ZHP Związek Harcerstwa Polskiego
  ZKM Zakład Komunikacji Miejskiej
  złoty vel złotych
  ZM Zarząd Miejski
  ZMP Związek Młodzieży Polskiej
  ZMW „Wici” Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej „Wici”
  ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego
  ZOM Zakład Oczyszczania Miasta
  ZP Zarząd Powiatowy
  ZPD Zjednoczenie Przemysłu Drzewnego vel Zakłady Przemysłu Drzewnego
  ZPZZ Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych
  ZSCh Związek Samopomocy Chłopskiej
  ZSL Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
  ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
  ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  zw. związek
  ZWAP Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-Pafal”
  ZWEM „M-9″ Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej „M-9″
  ZWM Związek Walki Młodych
  Zw. Prac. Związek Pracowników
  zw. zaw. związek zawodowy
  Zw. Zaw. Bud. Związek Zawodowy Budowniczych
  Zw. Zaw. Prac. Związek Zawodowy Pracowników
  ZZASP Związek Zawodowy Artystów Scen Polskich
  ZZD Związek Zawodowy Drukarzy
  ZZK Związek Zawodowy Kolejarzy
  ZZPBiPMB Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
  ZZPF Związek Zawodowy Pracowników Finansowych
  ZZPH Związek Zawodowy Pracowników Handlu
  ZZPK Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych
  ZZPS Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych

  Kategoria: O kronice 1945-1975

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz