1960.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 891
 • 1 XII. Obowiązki dyrektora MPGK nr 2 powierzono Władysławowi Ilnickiemu, dotychczasowemu kierownikowi technicznemu przedsiębiorstwa.

  1 XII. Stanowisko dyrektora Świdnickich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego objęła zastępczo Maria Kaufman (poprzednio zajmował je Artur Wajgiel).

  4 XII. Walne Zgromadzenie Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrało Radę Kobiecą w składzie: Henryka Wolnicka, Genowefa Szupienko, Jadwiga Karpowicz, Teresa Sajan i Sylwia Witczak. Obradom przewodniczył Leon Maziarz, prezes Rady Nadzorczej, obecnych było 32 członków. Do Spółdzielni należało wówczas 154 członków.

  9 XII. Prezydium MRN postanowiło przekazać dywany z herbem Świdnicy: Jednostce Wojskowej w dowód wdzięczności za wykonane w czynie społecznym prace na rzecz miasta i Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej z okazji 16 rocznicy powstania MO.

  10 XII. W okresie od 1 maja do 10 grudnia Wydział Komunikacji wspólnie z MO przeprowadził 18 trzydniowych akcji kontroli ruchu pojazdów mechanicznych. Ogółem poddano kontroli 5.682 pojazdy, ujawniono 1.346 różnego rodzaju wykroczeń, 1.257 osób ukarano mandatami na sumę 33.125 złotych, a 89 osób skierowano na Kolegium Karno-Administracyjne. W mieście zarejestrowanych było wówczas ogółem 2.067 pojazdów, w tym 264 samochody osobowe, 221 ciężarowych, 71 ciągników, 190 przyczep, 27 autobusów, 8 wozów sanitarnych i 1.284 motocykli.

  15 XII. Na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych w DZBR „Renifer” został powołany Zdzisław Gołąbek.

  16 XII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona sprawom rozwoju oświaty i kultury. Uchwalono też regulamin targowisk miejskich i wprowadzono dopłaty do cen napojów alkoholowych.

  27 XII. Komenda Hufca ZHP zorganizowała zimowisko harcerskie w Bierutowicach koło Karpacza. Trwało do 5 stycznia 1961 roku.

  30 XII. Prezydium MRN zatwierdziło plan limitu taksówek osobowych i bagażowych na następne pięciolecie, a mianowicie:

  Rok Osobowe Bagażowe
  1961 37 8
  1962 40 10
  1963 45 12
  1964 50 15
  1965 60 17

  31 XII. Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej zatrudniały 1.325 osób, w tym robotników przy produkcji bezpośredniej 648, personelu pomocniczego 402, pracowników usługowych 39, inżynieryjno-technicznych 157, administracyjno-biurowych 67 oraz 12 uczniów.

  ● Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej w roku 1960 wyprodukowały 565.600 liczników jednofazowych oraz 104.700 liczników 3-fazowych. Na eksport odpowiednio: 40.200 i 6.400 liczników. Licencję licznika A-4 sprzedano do Indii. ZWAP zatrudniał w tym czasie 2.036 osób, w tym 1.606 robotników, 232 pracowników inżynieryjno-technicznych i 101 administracyjno-biurowych.

  ● Wartość produkcji Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych przekroczyła 100 milionów zł, przy czym wydajność przypadająca na 1 pracownika doszła do 126.000 zł, co stanowiło wzrost o 34% w ciągu 5 lat. Eksport wynosił 55% ogólnej wartości produkcji. Za „szczególnie dobre podejście do realizacji zadań eksportowych w roku 1960″ ŚFUP otrzymał pismo z dnia 25 lutego 1961 roku z podziękowaniami od Ministra Handlu Zagranicznego i Ministra Przemysłu Ciężkiego.

  ● W grudniu nastąpiło oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 11-13 (14 mieszkań, 42 izby).

  ● Spółdzielnia „Nowe Życie” wyprodukowała 43.600 płaszczy damskich, 1.521 kostiumów damskich i 2.064 płaszczy męskich. Od sierpnia spółdzielnia uzyskała prawo produkcji wyrobów o charakterze modelowym, jako jedyna spółdzielnia spośród zrzeszonych w Krajowych Związku Spółdzielni Odzieżowych i Włókienniczych.

  ● Cech Rzemiosł Różnych otrzymał własny sztandar. Zarząd Cechu stanowili wówczas: Mateusz Holka (starszy Cechu), Stanisław Wojtasik i Władysław Smyczyński (podstarsi), Janina Wandycz (sekretarz) oraz Władysław Styła (skarbnik). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Aleksander Michalski, przewodniczącym Sądu Cechowego W. Smyczyński, kierownikiem biura J. Glondalska.

  ● Przez cały rok Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana „Remont” z Wałbrzycha przeprowadzała roboty elewacyjne kamienic w Rynku według projektów kolorystycznych opracowanych przez świdnickie Biuro Projektów, zatwierdzonych przez Konserwatora Wojewódzkiego. Nowe elewacje otrzymały kamieniczki nr 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23a oraz przy ulicy [Kazimierza] Pułaskiego 2. Ogólny przerób wyniósł 245.000 zł. Z kolei w I kwartale 1961 roku wykonano elewacje budynków: Rynek 19, 24, 25 i Świętokrzyska 2 na sumę 70.000 zł. Miasto posiadało 1.641 budynków mieszkalnych, z tego 1.044 administrowanych przez MZBM, 273 przez instytucje i zakłady pracy, 4 przez Spółdzielnię Mieszkaniową i 320 stanowiących własność indywidualną.

  ● Sieć placówek handlowych przedsiębiorstwa MHD Artykułami Przemysłowymi wynosiła na koniec roku 61 sklepów. Przedsiębiorstwo w II półroczu zajęło I miejsce we współzawodnictwie w skali wojewódzkiej. Symboliczny proporzec świdnicki MHD zdobył w następnym roku na własność.

  ● Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, mieszcząca się wówczas na IV piętrze w Ośrodku Zdrowia na placu [Włodzimierza] Lenina 2 [świętej Małgorzaty] przeprowadziła w 1960 roku przy udziale MO 21 nocnych kontroli w piekarniach i lokalach gastronomicznych. W 17 wypadkach nałożone zostały mandaty karne za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych. Ogółem w związku z nadzorem nad sprzedawaną żywnością przeprowadzono 1.921 kontroli, wymierzono 86 mandatów, a 19 spraw skierowano na Kolegium. Przeprowadzono również kontrole sanitarne wszystkich cmentarzy w mieście. Według oceny kierownictwa MSS-E spośród 54 zakładów nauczania i wychowania (szkoły, internaty, przedszkola, żłobki itp.), pod względem czystości 12 placówek zasłużyło na ocenę dobrą, 35 na dostateczną, 7 na złą. Jako wzorowe wymieniono I LO, Liceum Pielęgniarskie, przedszkole PKP i przedszkole „Caritas”. Obsadę personalną MSS-E stanowili: 1 lekarz epidemiolog, 3 instruktorów higieny, 2 pielęgniarki i 1 statystyk.

  Zachorowalność na choroby zakaźne 1959/1960
  Choroba 1959 1960
  Błonica 184 82
  Heine Medina 1 -
  Zapalenie opon mózgowych 15 8
  Dur Brzuszny 4 3
  Czerwonka 19 8
  Zapalenie wątroby 149 124
  Odra 175 575
  Koklusz 120 305

  Przeciw chorobie Heine Medina zaszczepiono w roku 1960 14.000 dzieci i młodzieży.

  ● W Świdnicy wybuchło ogółem 30 pożarów. 13 z nich spowodowała nieostrożność osób dorosłych. W 7 wypadkach przyczyną były wadliwe urządzenia kominowe. Świdnicka Straż Pożarna uczestniczyła też w gaszeniu 43 pożarów na terenie powiatu.

  ● Na koniec roku miasto liczyło 39.702 mieszkańców. Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 1.993 urodzenia, 444 małżeństwa i 352 zgony. 29 ślubów zawarto poza siedzibą USC: w szpitalu, w więzieniu i w domu. W 2 wypadkach nagłych udzielono ślubu w szpitalu w godzinach nocnych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz