1962.10. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 1 722
 • 1 X. Głównym inżynierem i zastępcą dyrektora ZWAP został mianowany inż. Ryszard Wiecierzyński (jego poprzednikiem na tym. stanowisku był inż. Eugeniusz Binduga).

  1 X. Wyodrębnienie Międzyzakładowej Szkoły Zawodowej jako jednostki samodzielnej (poprzednio była połączona z Zasadniczą Szkołą Zawodową). Mieściła się ona w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i posiadała 13 oddziałów.

  2 X. Wizyta spółdzielców węgierskich w Świdnicy. Delegacja gości zwiedziła szereg placówek handlowych i Klub PSS.

  5 X. Powołanie przez Prezydium MRN Miejskiej Inspekcji Społecznej Przydziału Mieszkań w składzie 6 osób. Jej przewodniczącym został radny Józef Woźniak. Do zadań inspekcji należało badanie prawidłowości przydzielania mieszkań a także kontrola całokształtu gospodarki kwaterunkowej w mieście.

  5 X. Prezydium MRN rozpatrywało tegoż dnia formy opieki zakładów pracy nad szkołami podstawowymi. Poszczególne szkoły miały w tym czasie następujących opiekunów: szkoła nr 1 – Spółdzielnię Pracy im. [Marcelego] Nowotki, nr 3 – Fabrykę Rękawiczek, nr 4 – Fabrykę Mebli, nr 5 – Spółdzielnię „Siła”, PKS i ŚFUP, nr 7 – Spółdzielnię Rzeźniczo-Wędliniarską, nr 8 – MHD Artykułami Przemysłowymi, nr 12 – Spółdzielnię „Metalowiec”, nr 13 – MPRB i Fabrykę Wagonów.

  11 X. Przy ulicy Wrocławskiej 23 otwarta została filia Urzędu Pocztowego z 1 pracownikiem umysłowym – naczelnikiem filii. Została nim Maria Gładysz.

  12 X. Uruchomienie nieczynnego od 1948 roku drugiego zbiornika wody na wieży ciśnień, stanowiącego rezerwę wody dla mieszkańców miasta (180 m sześc.). Stało się to możliwe m.in. dzięki wzrostowi ciśnienia po akcji kontroli i likwidacji przecieków u odbiorców (m.in. wyłączono i wymieniono 900 niesprawnie działających płuczek klozetowych).

  13 X. Odznaczenie Honorową Odznaką Ofensywy Zuchowej świdnickiego Hufca ZHP oraz indywidualnie jego działaczek: Haliny Chomin. Ludmiły Gorzkowskiej, Kingi Gołębiak i Jolanty Kielak.

  15 X. W auli Państwowej Szkoły Muzycznej nauczyciele dali koncert dla publiczności z miasta. Wykonawcami byli: Hanna Cieślińska (fortepian), K. Germak (śpiew). A. Kowalow (wiolonczela) i Czesław Borowski (klarnet). Słowo wiążące – L. Żuchowski. Drugi podobny koncert odbył się 15 listopada 1962 roku.

  16 X. Prelekcja pisarza wrocławskiego Tymoteusza Karpowicza o poezji współczesnej w klubie Stronnictwa Demokratycznego (Rynek 38).

  25 X. Spotkanie z byłymi aktorami świdnickiego Teatru Państwowego Jolantą Skubniewską i Józefem Pierackim w Bibliotece Miejskiej.

  26 X. Sesja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona m.in. rozbudowie urządzeń telekomunikacyjnych. Propozycję utworzenia filii poczty przy ulicy Frontu Jedności Narodu [Franciszkańska] odrzucił przedstawiciel Dyrekcji Poczt we Wrocławiu.

  26 X. Po 8 latach ustąpił ze stanowiska przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w I LO im. Jana Kasprowicza Władysław Refcio. Jego następcą został inż. Szerszenowicz.

  26 X. III Zjazd Instruktorów Hufca ZHP. 15 z nich otrzymało dyplomy uznania za długoletnią pracę w szeregach harcerstwa.

  30 X. Zjazd Powiatowy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w sali KP PZPR. Przewodniczył obradom przewodniczący zarządu powiatu Karol Dyczko. Wybrano nowy, 29-osobowy zarząd powiatowy, na czele którego stanął Karol Dyczko, a jego zastępcami zostali: Stanisław Miazga i Antoni Paliński. Funkcję sekretarza objął Adolf Tołłoczko, skarbnika Stanisław Piórek. Zjazd uchwalił rezolucję, potępiającą stanowisko rządu USA wobec Kuby.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz