1969.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 887
 • 3 V. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Klubie „Handlowiec” z udziałem 113 osób. Obradom przewodniczył Stanisław Szeleźnik, który z okazji 20-lecia działalności spółdzielni wręczył dyplomy jej długoletnim członkom i pracownikom. Zatwierdzono bilans za rok 1968, zamykający się sumą obrotów 15.046.862 zł i zyskiem 1.182.707 zł. Z czystej nadwyżki przeznaczono m.in. 17.000 zł na budowę stacji przekaźnikowej na Ślęży, 1.000 zł na szkołę 1000-lecia w Przedbożu i 30.000 zł na czyny społeczne.

  4 V. Na Wielkiej Sowie odbył się II Zlot Turystów Świdnickich zorganizowany przez PTTK. Wzięło w nim udział około 400 osób, głównie młodzieży szkolnej. Na zakończenie przy ognisku odbył się konkurs na piosenkę turystyczną.

  4 V. W hallu Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarto wystawę książek „25 lat literatury w Polsce Ludowej”. Czynna ona była do 19 maja.

  7 V. Spotkanie czytelników z pisarzem Julianem Kawalcem, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

  8 V. Dzień Zwycięstwa uczczono manifestacją na placu Grunwaldzkim. Przed trybuną honorową przedefilowała młodzież szkolna.

  8 V. Prezydium MKN dokonało analizy stanu technicznego obiektów zabytkowych na podstawie sprawozdania złożonego przez architekta miejskiego Jana Wojtaczkę. Świdnica posiadała wówczas 102 zabytki architektury wpisane do rejestru wojewódzkiego, w tym 7 – I kategorii, 15 – II, 22 – III i 58 – IV. Zabytkami I kategorii były: kościół parafialny, Kościół Pokoju, Ratusz, budynek poklasztorny przy ulicy Frontu Narodowego 18 [Franciszkańska] oraz kamienice mieszkalne: [Kazimierza] Pułaskiego 24, Rynek 17 i Rynek 15. PMRN postanowiło wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o skreślenie z rejestru 7 zabytków IV kategorii z uwagi na ich zły stan i przeznaczenie do rozbiórki.

  8 V. Prezydium MRN zatwierdziło koncepcję układu przestrzennego i program zagospodarowania brzegów rzeki Bystrzycy, opracowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną (kierownik inż. Henryk Derbis). Przewidywał on utworzenie wzdłuż rzeki ciągów zieleni rekreacyjnej i bulwarów spacerowych a w pierwszym etapie – dokończenie regulacji rzeki.

  9 V. W teatrze odbył się wieczór artystyczny „Ojczyźnie – kwiat czerwony” zorganizowany przez harcerski szczep „Ślężanie” przy Liceum Pedagogicznym z okazji Dnia Zwycięstwa i 25-lecia PRL.

  12 V. Obchód Dnia Działacza Kultury w kawiarni Klubu ZWAP przy ulicy [Waleriana] Łukasińskiego z udziałem około 100 osób. Przemawiali: sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan i kierownik Wydziału Kultury PMRN Stanisław Marciniak. W części artystycznej wystąpili laureaci konkursów powiatowych, m.in. Maria Mikołajewicz i Jadwiga Paduch, uczennice Liceum Pedagogicznego.

  13 V. Spotkanie czytelników z pisarzem wrocławskim Zbigniewem Kubikowskim w Klubie PSS.

  17 V. Zespół teatralny Klubu PSS wystąpił z premierą sztuki „Pociąg widmo” w reżyserii Franciszka Jarzyny. Obsadę aktorską stanowili: Andrzej Mester, Maria Mester, Marian Dudek, B. Sujka, Stanisława Sagańska, Maciej Wojciechowski, Krystyna Wolańska, Jerzy Borejko, Jan Włudarczak, Leszek Markiewicz i Andrzej Narloch. Sztukę grano 7 razy.

  18 V. Recital piosenkarski Wojciecha Młynarskiego w sali teatru.

  21 V. Od 7 do 21 maja w Świdnicy odbyło się 16 spotkań z kandydatami na posłów i radnych WRN i MRN w ramach kampanii przedwyborczej, w tym 4 w zakładach pracy: ZWAP, ŚFUP, ZEM i Fabryce Wagonów. W spotkaniach tych, którym przewodniczyli działacze Frontu Jedności Narodu wzięło udział ogółem 1.934 uczestników, głos zabierało 106 dyskutantów, zgłoszono 41 postulatów i wniosków oraz 45 skarg w sprawach indywidualnych.

  21 V. Powiatowe eliminacje zakładowych i szkolnych drużyn sanitarno-medycznych.

  22 V. Prezydium MRN rozpatrzyło sprawy związane z warunkami sanitarnymi i BHP załogi DZBR „Renifer”. Zakłady te zatrudniały w tym czasie 1.056 pracowników (w tym 72 osoby młodociane) i 182 chałupników.

  24 V. Ogólne Zgromadzenie członków spółdzielni „Nowe Życie” w Klubie „Handlowiec” z udziałem 251 osób. Przewodniczył Feliks Matuszek. Przewodniczący ZMS Tadeusz Wilkosz złożył sprawozdanie z działalności tej organizacji, liczącej 36 członków. Zebrani powzięli uchwalę o przekazaniu zakładu usług krawieckich przy ulicy [Marcelego] Nowotki 40 [Długa] do Spółdzielni Pracy Usług Różnych im. Mariana Buczka (nastąpiło to faktycznie w październiku 1969 roku).

  30 V. Muzeum świdnickie odwiedził 50.000 zwiedzający. Była nim mieszkanka Świdnicy Genowefa Stańczak.

  30 V. Walne zebranie członków spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” z udziałem 248 osób w Klubie „Handlowiec”. Obradom przewodniczył Bernard Bartoszyński. Według sprawozdania Zarządu spółdzielnia wykonała w roku 1968 plan produkcji w 106,4%, plan sprzedaży wyrobów i usług w 108,9% Uruchomiono produkcję cewek do prądnic i rozruszników samochodowych oraz styczników ignitronowych do zgrzewarek. W zakresie usług spółdzielnia przeprowadzała remonty i konserwacje aparatury kontrolno-pomiarowej, wag, manometrów i termometrów na terenie całego kraju, swoimi brygadami montażowymi.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz