1970.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 114
 • 1 V. Pochód mieszkańców miasta przeszedł przed trybuną honorową ustawioną na placu Grunwaldzkim z okazji Święta Pracy.

  3 V. Sesja popularno-naukowa zorganizowana przez ZNP na temat 25-lecia działalności oświatowej na ziemi świdnickiej.

  4-5 V. PTTK zorganizowało krajoznawczą wycieczkę pieszą „Szlakiem Orlich Gniazd” z zakończeniem w Ogrodzieńcu. Wzięło w niej udział 40 osób.

  5 V. Spotkanie w Klubie „Handlowiec” z Józefem Zapędzkim, mistrzem olimpijskim w strzelaniu.

  8 V. W przeddzień Święta Wyzwolenia na placu Grunwaldzkim odbył się wiec ludności z udziałem przebywających w Świdnicy: wiceministra spraw zagranicznych Adama Willmana i przewodniczącego Zarządu Głównego ZMS Andrzeja Żabińskiego.

  8 V. Wrocławska „Gazeta Robotnicza” poświęciła całą kolumnę 25 rocznicy wyzwolenia Świdnicy. Złożyły się na nią artykuły: „Odbudowany przemysł, przodujące rolnictwo”, „Z kalendarza dziejów”, „Świdnica w liczbach” i Aleksandra Dyżewskiego „Ze wspomnień pionierów”.

  8 V. Obchód Dnia Hutnika. Akademię okolicznościową zorganizowały Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe.

  8 V. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Silna grupa pod wezwaniem” w ŚOK. Powtórzono 12 czerwca.

  9 V. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Klubie NOT z udziałem 126 osób. Obradom przewodniczył Zbigniew Olesiński. Zatwierdzono sprawozdania z działalności za rok 1969, a z czystej nadwyżki przeznaczono m.in. na Szkołę Tysiąclecia w Przedborzu 1.000 zł, na stację przekaźnikową TV 23.373 zł, na czyny społeczne 32.000zł, na Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1.000 zł, na Cech Rzemiosł 10.000 zł, na pomoc dla walczącego Wietnamu 500 zł, na ZBoWiD 1.000 zł, na TPPR 250 zł, na PCK 500 zł i na zakup książeczek mieszkaniowych dla sierot 12.000 zł.

  9 V. Rozstrzygnięto konkurs na hejnał miejski, rozpisany z okazji Dni Świdnicy. I miejsce i nagrodę 1.000zł otrzymał Bolesław Janczarski.

  10 V. Uroczysta sesja MRN i PRN w sali ŚOK z okazji inauguracji Dni Świdnicy. Referat okolicznościowy wygłosił przewodniczący PMRN Zenon Burski. Odbyło się wręczenie nagród miasta Świdnicy, które otrzymali: w dziedzinie gospodarczej Stanisław Grocholski (dyrektor Świdnickich Zakładów Gastronomicznych), w dziedzinie sportu Stanisław Traczyk, w dziedzinie oświaty Aleksander Grygier i w dziedzinie kultury Stanisław Marciniak. Organizatorem Dni Ziemi Świdnickiej był Powiatowy Komitet Obchodu XXV-lecia, a na czele Komitetu Wykonawczego stał Tadeusz Sajan. W ramach tego komitetu działały sekcje: propagandy (kierownik Franciszek Jarzyna), imprez (kierownik Marian Cichoń), organizacyjna (kierownik Stanisław Marciniak), dekoracji (kierownik Jan Wojtaczka) i sportowa (kierownik Stanisław Traczyk). Biuro organizacyjne prowadził Maciej Wojciechowski.

  10 V. Otwarcie wystawy pt. „Dorobek gospodarczy Ziemi Świdnickiej”, zorganizowanej przez NOT w Klubie „Bolko” przy plalcu Grunwaldzkim 11. 28 zakładów pracy zaprezentowało na niej łącznie 5.000 eksponatów. Tegoż dnia w Technikum Budowlanym otwarto wystawę pt. „Osiągnięcia świdnickiego szkolnictwa w 25-leciu”.

  10 V. III Zlot Turystów Świdnickich na Wielkiej Sowie zorganizowany przez świdnicki oddział PTTK. Wzięło w nim udział ok. 300 osób, przeważnie młodzież szkolna.

  11 V. W Klubie Dziennikarza we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa na temat Dni Świdnicy. Informacji udzielali: sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan i kierownik Wydziału Kultury PMRN Stanisław Marciniak.

  11 V. W hallu ŚOK otwarto wystawę pt. „Ziemia świdnicka w obiektywie”. Prace swe eksponowało na niej 7 fotografików-amatorów.

  11-13 V. V Festiwal Liceów Muzycznych i Średnich Szkół Muzycznych ziem zachodnich i północnych. Koncerty odbywały się w ŚOK. Jury przewodniczyła docent dr Teresa Rzepecka z wrocławskiej PWSM.

  12 V. Koncert zespołu muzyki dawnej „Collegium Musicum” w hallu na I piętrze ratusza. Wiersze Morsztyna recytował Andrzej Mester.

  12 V. Otwarcie wystawy pt. „Pionierskie lata” w sali fresków Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego. Zgromadzono na niej materiały odnoszące się do okresu 1945-1948: dokumenty, druki i fotografie, pokazano też ówczesne sztandary: KP MO, ZHP, I LO i cechowe. Większość eksponatów wypożyczono od osób prywatnych.

  12 V. Walne Zebranie Koła Polskiego Związku Filatelistów. Wybrano nowy zarząd w składzie: Wiesław Kuczyński (prezes), Zbigniew Dąbrowski (sekretarz), Mieczysław Filipczak (skarbnik), Józef Mieńko i Piotr Wierciński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Henryk Chmura. Koło liczyło wówczas 99 członków.

  13 V. Na skarpie przy ulicy Wrocławskiej otwarto wystawę plenerową 70 prac plastyków świdnickich, m.in. Mariana Ruszkiewicza, Marka Kosiby, Bernarda Knobelskiego, Kazimierza Rosłanowskiego i Andrzeja Waligóry. W siedzibie zarządu Oddziału ZNP otwarto w tymże dniu wystawę pamiątek z pierwszych lat działania szkolnictwa w powiecie świdnickim. Urządzili ją młodzi nauczyciele pod kierunkiem Aliny Janik.

  14 V. Eliminacje powiatowe turnieju krasomówczego dla nauczycieli. Jury w składzie: Stanisław Bańdziak, Maria Grabas i Franciszek Jarzyna wytypowało 4 osoby na eliminacje wojewódzkie.

  14 V. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Skaldowie” w ŚOK.

  15 V. Otwarcie księgarni beletrystycznej „Domu Książki” w Rynku pod nr 38.

  15 V. Na Osiedlu Młodych otwarto filię nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w połączeniu z prelekcją pisarza Jacka Łukasiewicza o wrocławskim środowisku literackim. Tegoż dnia poetka wrocławska Urszula Kozioł spotkała się z uczniami I LO i Liceum Medycznego.

  16 V. Uroczystość w ŚOK przekazania na własność załodze ZEM „Elmot” sztandaru przechodniego Ministra Przemysłu Maszynowego i przewodniczącego Związku Zawodowego Metalowców. Aktu przekazania dokonał wiceminister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć oraz sekretarz Zarządu Głównego ZZM Henryk Wasyl. Dyrektorem naczelnym ZEM był w tym czasie Zygmunt Adamski.

  16 V. Otwarcie Izby Pamięci w czytelni Liceum Pedagogicznego, organizował ją szczep harcerski „Ślężanie”.

  17 V. Uroczystość nadania świdnickiemu Hufcowi ZHP imienia „Szarych Szeregów” i wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo. Wzięli w niej udział m.in. kurator wrocławski Jerzy Jakubowski i komendant Dolnośląskiej Chorągwi ZHP Adam Kiewicz. Miejscem uroczystości był stadion sportowy.

  18 V. Otwarcie wystawy „Historia teatru świdnickiego” w hallu ŚOK. Zgromadzono afisze, programy i fotografie z lat 1945-1952. W uroczystości wzięli udział zaproszeni przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej byli aktorzy tego teatru: Helena Płachecka, Jolanta Skubniewska, Zofia Grabińska, Wojciech Rajewski i Bohdan Wróblewski. Uczestniczyli oni ponadto w dwóch spotkaniach z młodzieżą: z uczestnikami Przeglądu Scen Szkolnych w sali teatru i z uczniami Technikum Mechanicznego przy ulicy [gen. Władysława] Sikorskiego. Wieczorem natomiast odbyło się ich spotkanie z pionierami świdnickimi w dużej sali restauracji „Piast”, połączone z występami recytatorskimi.

  22 V. Spotkanie z aktorem wrocławskim Witoldem Pyrkoszem w Domu Kultury „Bolko”.

  22-24 V. Finałowe, centralne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego w sali ŚOK. Jury przewodniczyła aktorka Danuta Michałowska. Pierwszego dnia uczestnicy eliminacji występowali z recytacjami w świdnickich zakładach pracy: ZWAP, ZEM, ŚFUP i w Fabryce Wagonów. Na koncercie laureatów obecnych było 12 przedstawicieli warszawskiej prasy, a otwarcie imprezy filmowano dla „Telewizyjnego Ekranu Młodych”.

  23 V. W ŚOK odbyło się spotkanie z aktorem Stanisławem Mikulskim, a wieczorem koncert chórów: „Hejnał” i „Kantata” z Żarowa, połączony z recytacjami w wykonaniu Wojciecha Siemiona.

  23 V. Walne zgromadzenie członków spółdzielni „Nowe Życie” w świetlicy internatu Liceum Medycznego przy ulicy Hanki Sawickiej 40 [Wałbrzyska] z udziałem 100 delegatów. Przewodniczył Feliks Matuszek. Zatwierdzono bilans za rok 1969, a z czystej nadwyżki przeznaczono: na Fundusz Budowy Szkół i Internatów oraz na budowę stacji przekaźnikowej TV na Ślęży dla II programu po 40.004 zł, na ZS „Start” 20.002 zł, na rozwój spółdzielni uczniowskich 5.000 zł, na potrzeby Liceum Medycznego jako szkoły podopiecznej 3.500 zł, na PCK 1.500 zł i na Miejski Komitet Opieki Społecznej, TPPR, ZBoWiD i Związek Ociemniałych Żołnierzy po 500 zł.

  27 V. Akademia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w sali teatru.

  27 V. Rozstrzygnięto konkurs na piosenkę o Świdnicy. I miejsce zajęła „Świdnicka wiosna” (muzyka Bolesław Janczarski), II – utwór nadesłany z Żarowa, III – „To nie tak łatwo” (muzyka A. Salabura, słowa M. Wojciechowski).

  28 V. Na stadionie odbyły się igrzyska sportowe szkół średnich. W konkurencjach męskich zwyciężyli uczniowie Technikum Mechanicznego przed I LO, Technikum Budowlanym i II LO, zaś w konkurencjach kobiecych uczennice Liceum Pedagogicznego przed II LO, I LO i Technikum Budowlanym.

  30 V. Obchód Dnia Działacza Kultury w ŚOK. Po części oficjalnej odbył się występ teatru z Wałbrzycha: „Miarka za miarkę” Williama Szekspira.

  30 V. 24-osobowa delegacja świdnickich harcerzy i członków PCK była obecna w Warszawie na przyjęciu u przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego. Każde z dzieci otrzymało 2 albumy i komplet rakietek do badmintona.

  31 V. Zbiórka uliczna na działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przeprowadzona przez uczniów szkół podstawowych nr 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12 i 15. Kolejną zbiórkę przeprowadzono w dniu 7 czerwca. Obie przyniosły w sumie 6.042 zł.

  31 V. Wydział zatrudnienia posiadał 352 wolne miejsca pracy, wszystkie dla mężczyzn. Natomiast kobiet szukających pracy było 334.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz