1971.12 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 140
 • 1 XII. X Powiatowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza Związku Młodzieży Socjalistycznej. Wybrano 30-osobowy Zarząd Powiatowy, którego Prezydium ukonstytuowało się następująco: przewodniczący – Edward Fiszer (ponownie), jego zastępcy – Tadeusz Lalicki, Jan Masłowski, Tadeusz Żurek i Jerzy Szymak, członkowie – Anna Czaja, Danuta Schneider i Bronisław Sobolak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Leon Niekrasz. Wybrano też 9 delegatów na konferencję wojewódzką. ZMS zrzeszał w 303 kołach 7.518 członków (w mieście i powiecie), w tym 4.115 w zakładach pracy i 3.403 w szkołach. W okresie 2 lat szeregi ZMS wzrosły o 1.327 członków.

  2 XII. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha („Wilki w nocy” [Tadeusza] Rittnera).

  3 XII. Funkcje dyrektora Szpitala Miejskiego objął lekarz Janusz Dytewski.

  4 XII. Obchód 25-lecia Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych. Na uroczystość przybył wiceminister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć. W godzinach popołudniowych odbyła się masówka załogi połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej przez jednego z najstarszych pracowników zakładu, Eugeniusza Kura, wieczorem zaś akademia, na której dyrektor St. Kosarzewski wygłosił referat sprawozdawczy, a przewodniczący PMRN Zenon Burski udekorował kilku pracowników odznaczeniami państwowymi. Po raz pierwszy wręczono też odznaki „Zasłużonego pracownika ŚFUP” (jedną z nich otrzymał również wicemin. A. Kopeć, jako były pracownik tej fabryki).Na akademii przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMS Edward Fiszer udekorował zwycięzcę plebiscytu na najlepszego mistrza-wychowawcę i opiekuna młodzieży Eugeniusza Wysoczańskiego Złotą Odznaką im. Janka Krasickiego.

  5 XII. Stanowisko kierownika Zarządu Gospodarki Terenami przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PMRN objął Jan Skała.

  5-7 XII. Występy Państwowej Opery Objazdowej z Warszawy. Repertuar obejmował „Wesołe kumoszki”, „Dzwony z Corneville” i „Madame Butterfly”.

  8 i 10 XII. Występy Czesława Niemena w ŚOK.

  9 XII. Prezydium MRN zatwierdziło plan budownictwa indywidualnego w mieście na lata 1972-1975.

  10 XII. Otwarcie Czytelni Naukowej przy ulicy [Stefana] Żeromskiego 13. Urządzenie i wyposażenie kosztowało ok. 400.000 zł. Czytelnia dysponowała księgozbiorem liczącym ponad 6.000 tomów i kilkudziesięcioma tytułami czasopism. Na uroczystość przybył m.in. kierownik Wydziału Kultury WRN Edward Paliński.

  17 XII. Występ wrocławskiego kabaretu „Elita” w ŚOK.

  18 XII. Recital fortepianowy Piotra Palecznego, laureata konkursu chopinowskiego w auli Państwowej Szkoły Muzycznej.

  20 XII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w gmachu PMRN przy placu Grunwaldzkim 14. Uchwalono plan gospodarczy i budżet miasta na rok 1972.

  21 XII. Prezydium MRN przeanalizowało działalność Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich, poddając krytyce brak operatywności i współdziałania z władzami miejskimi. Postanowiono dokonać zmiany na stanowisku dyrektora ODIM. Na tymże posiedzeniu uchwalono przenieść Urząd Stanu Cywilnego do kamienicy przy ulicy Komunardów12, a jego dotychczasową siedzibę w Ratuszu przeznaczyć na cele Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego (decyzja ta nie została zrealizowana).

  22 XII. Koncert-recital solistki Opery Warszawskiej Heleny Reczuch w auli Liceum Pedagogicznego (artystka ukończyła to Liceum w roku 1948).

  30 XII. Oficjalna uroczystość otwarcia w Świdnicy filii Politechniki Wrocławskiej (zajęcia rozpoczęły się już w dniu 1 października 1971 roku). Odbyła się ona w sali fresków Ratusza w obecności władz miejskich z udziałem rektora Politechniki Tadeusza Porębskiego i kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KW PZPR Stanisława Bakaja. Poczta wydała specjalny datownik z tej okazji.

  Na koniec roku w Świdnicy zameldowanych było na pobyt stały 47.920 osób, w tym 23.050 mężczyzn i 24.870 kobiet. Ponadto w mieście mieszkało wówczas 25 obywateli ZSRR, 12 – NRD i 1 Węgier. Na pobyt czasowy zameldowanych było 2.000 osób, mieszkających przeważnie w hotelach robotniczych.

  W ramach zorganizowanego po raz pierwszy przez ZMS Turnieju Młodych Mistrzów Gospodarności młodzież świdnickich zakładów pracy (miasta i powiatu) wykonała czyny produkcyjne wartości około półtora miliona złotych, przepracowując społecznie 4.821 godzin.

  Świdnicki Oddział WSS „Społem” zajął we współzawodnictwie I miejsce w skali kraju. Natomiast we współzawodnictwie o tytuł przodującego komitetu członkowskiego na terenie miasta zwyciężył komitet przy sklepie nr 52 (przewodniczący Józef Ostojski, zastępca przewodniczącego Stanisław Cielecki, sekretarz Eugeniusz Buczma).

  Kontrolerzy społeczni działający z ramienia PRZZ przeprowadzili w 1971 roku 1.273 kontrole sklepów, restauracji i placówek usługowych. W 693 wypadkach wykryto różne nieprawidłowości. W rezultacie wydano 657 wniosków usprawniających, w 27 wypadkach przedsiębiorstwa zastosowały sankcje dyscyplinarne wobec personelu, 2 sprawy skierowano do prokuratury, a 4 zajęła się Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

  Mieszkańcy miasta i powiatu oddali ponad600 litrów krwi na cele lecznicze. Wśród posiadaczy odznak „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” znajdowali się m.in. świdniczanie: Jan Strużycki, Jan Szczepański, Tadeusz Madalski, Jerzy Pilarski i Radzisław Borkowski.

  Z akcji letniej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skorzystało 1.470 dzieci, a z akcji zimowej 1.323 dzieci.

  Zakończył swą działalność, z powodu przeniesienia się do Warszawy instruktora Józefa Brylli, zespół muzyki dawnej „Collegium Musicum”, zorganizowany w roku 1969 staraniem Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej. Zespół dał ogółem 15 koncertów, w tym 12 w Kościele Pokoju.

  Przy Klubie Związku Uchodźców Politycznych z Grecji powstał zespół wokalno-instrumentalny „Hades” (5 instrumentalistów i żeński kwartet wokalny). Jego działalność finansowała częściowo Cukrownia „Świdnica” w Pszennie. Instruktorem był Irakis Gieorgiadis.

  Spółdzielnia „Nowe życie” wyprodukowała w ciągu roku 67.818 płaszczy damskich.

  W Świdnicy zarejestrowano 473 małżeństwa, 758 urodzin i 297 zgonów.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz