1973.06 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 496
 • 1-12 VI. Dwunastodniowy obóz wędrowny zorganizowany przez ZMS przy ŚFUP na terenie Bułgarii z bazą w Złotych Piaskach. Wzięło w nim udział 47 osób wyróżniających się w pracy organizacyjnej. Po drodze zwiedzono również Bieszczady, Łańcut, Kraków, Ojców i Wieliczkę.

  2 VI. Na stadionie sportowym rozegrano finały VIII Powiatowych Igrzysk Szkół Średnich w ramach Święta Sportu Szkolnego. W kategorii dziewcząt zwyciężyło Liceum Pedagogiczne przed Liceum Medycznym i II LO. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajęło Technikum Mechaniczne. Medale zwycięzcom wręczali: sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan, przewodniczący PKKFiT Daniel Perski i przedstawiciel Zarządu Okręgowego SZS z Wrocławia.

  5 VI. Na uroczystości rozdania dyplomów absolwentom I LO im. Jana Kasprowicza po raz pierwszy wręczono również medale „Prymusa Liceum”.

  5 VI. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Klubie NOT przy ulicy Księcia Bolka [Świdnickiego] z udziałem 93 osób. Obradom przewodniczył Zbigniew Olesiński. Przyjęto sprawozdanie z działalności zarządu za 1972 rok, uchwalono też nowy statut, przyjmując zmianę nazwy na: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa.

  10 VI. Zebranie organizacyjne Koła Pionierów, powstałego przy Towarzystwie Regionalnym Ziemi Świdnickiej z udziałem 42 osób, przybyłych na teren miasta w roku 1945. Wybrano zarząd koła w składzie: Mieczysław Markiewicz (przewodniczący), Czesław Czwartos i Marian Wudniak (zastępcy przewodniczącego), Eugenia Wolfram (sekretarz), Roman Cebula (skarbnik), Longin Pater (archiwista), dr Edmund Zaporowski, Czesław Sędłak i Antoni Paliński. Wybrano też Sąd Koleżeński (przewodniczący – Eugeniusz Ogiński). Inicjatorami utworzenia koła byli świdniccy pionierzy: Czesław Czwartos, Czesław Małkowski. Longin Pater, Czesław Sędłak i Józef Urbańczyk. Koło postawiło sobie m.in. zadanie zbierania dokumentów odnoszących się do pierwszych lat po wyzwoleniu.

  12 VI. Przekazanie do eksploatacji nowej kotłowni na Osiedlu Młodych o wydajności 20G/cal. Koszt tej inwestycji wyniósł 22,5 mln zł.

  13 VI. Występ zespołu warszawskiego „Orkiestra z Chmielnej” w ŚOK. Imprezę powtórzono w dniu 18 czerwca.

  17 VI. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni „Nowe Życie” w świetlicy spółdzielni „Metalowiec” przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 6/8 z udziałem 38 przedstawicieli. Zagaił je prezes Rady Spółdzielni Czesław Wójcik, przewodniczył Feliks Matuszek. Przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy wręczył prezesowi zarządu Wacławowi Janickiemu dyplom za zdobycie w plebiscycie tytułu „Najlepszego Wychowawcy i Nauczyciela”. Zgromadzenie postanowiło przekazać 18.781 zł na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, 1.000 zł na budowę Centrum Zdrowia Dziecka i 4.000 zł na potrzeby Liceum Medycznego. W kilka dni później (23 czerwca) Rada Spółdzielni wybrała swoje prezydium w składzie: Czesław Wójcik (przewodniczący), Tadeusz Wilkosz (zastępca przewodniczącego) i Wiktor Żochowski (sekretarz). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Zofia Nowak, a Komisji Techniczno-Ekonomicznej Leokadia Stonkus. Do spółdzielni należało wówczas 278 członków i 31 kandydatów.

  19 VI. Otwarcie czytelni dziecięcej Biblioteki Miejskiej w przejętych po PTTK pomieszczeniach w budynku Teatru (Rynek 43, na parterze).

  19 VI. W Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli odbyło się uroczyste pożegnanie opuszczającego Świdnicę nauczyciela i dyrygenta zespołów muzycznych Stefana Kwietnia. Jego działalność artystyczna wywierała przez szereg lat znaczący wpływ na rozwój życia muzycznego w mieście.

  19 VI. Rada Pedagogiczna I LO dokonała oceny kończącego się roku szkolnego. M.in. omówiono działalność organizacji młodzieżowych. Bardzo dobrze pracował ZMS, który m.in. zorganizował kilka akademii, rajdy turystyczne i redagował 2 gazetki ścienne. ZHP zorganizował szczep harcerski, składający się z 4 drużyn o różnych specjalnościach, był też organizatorem uroczystości szkolnych ku czci Mikołaja Kopernika. Koło PCK powołało komisję czystości, a jego drużyna sanitarna zdobyła I miejsce w zawodach międzyszkolnych. Koło PTTK (36 członków) zorganizowało 8 wycieczek, a jego członkowie uzyskali 23 brązowe i 7 srebrnych odznak GOT. Biblioteka szkolna liczyła 12.000 tomów. W internacie mieszkały 53 osoby, w tym 39 uczniów I LO, 7 studentów politechniki, 3 uczniów II LO i 4 z innych szkół świdnickich. Powstał szkolny zespół wokalny „Interbabki”. Egzamin dojrzałości zdało 80 uczniów (92%),z których na wyższe studia przyjęto 50 (ubiegało się 67).

  22 VI. Telewizja Polska nadała audycję poświęconą Świdnicy. Złożyły się na nią m.im, wywiady z wiceprzewodniczącym PMiPRN Józefem Haskiem i dyrektorem filii Politechniki Wrocławskiej Henrykiem Mońką oraz reportaż filmowy z Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego.

  25 VI. Fabryka Wagonów otrzymała sztandar przechodni za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie pracy w roku 1972.

  25 VI. Wydział Zatrudnienia Prezydium MRN i PRN dysponował 326 wolnymi miejscami pracy dla mężczyzn i 131 dla kobiet, poszukiwało zaś pracy 14 mężczyzn i 128 kobiet. W półroczu ZWAP zorganizował szkolenie dla 50 kobiet, PZGS dla 15 kobiet, Fabryka Wagonów dla 12 (w zawodzie suwnicowej dla Fabryki Domów) i spółdzielnia „Nowe Życie” dla 15 (w zawodzie szwaczki).

  26 VI. Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu zorganizował naradę z kierownikami ADM-ów w sprawie rozwoju aktywności i umacniania samorządu mieszkańców. Przy PK FJN działały w tym czasie komisje: do spraw propagandy (przewodniczący Ryszard Skórkowski), do spraw dzieci i młodzieży (przewodniczący Stanisław Kotełko), do spraw społecznych komisji pojednawczych (przewodniczący Józef Rosiński), czynów społecznych (przewodniczący Franciszek Łukasiewicz) oraz ochrony środowiska i zadrzewień (przewodniczący Bogdan Sawicki).

  29 VI. Sesja MRN i PRN. Przewodniczył Józef Wojciechowski. Omawiano zadania rad narodowych w wychowaniu młodzieży. Ustalono też zasady organizacji i działalności samorządu mieszkańców oraz jego regulamin. Liczbę komitetów osiedlowych ustalono na 8. Powołano zespół koordynacyjny do spraw samorządu mieszkańców; przewodniczącym został przewodniczący PK FJN Adam Czyż.

  30 VI. W roku oświatowym 1972/1973 świdnicki oddział Towarzystwa Wiedzy Powszechnej zorganizował na terenie miasta i powiatu 234 odczyty i 12 spotkań dyskusyjnych na temat: „Młode pokolenie Polski Ludowej”, prowadził 5 uniwersytetów powszechnych i 1 Klub Wiedzy i Myśli. Do TWP należało 92 członków.

  W roku szkolnym 1972/1973 do Państwowej Szkoły Muzycznej uczęszczało 194 uczniów. Naukę ukończyło 15 absolwentów, w tym 7 pianistów, 3 skrzypków, 2 akordeonistów, 2 klarnecistów i 1 saksofonista.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz