1946.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 033
 • 1 IV. Rozpoczął się 3-miesięczny kurs dla nauczycieli, przeznaczony dla absolwentów gimnazjum, posiadających co najmniej tzw. „małą maturę” lub dla osób, które ukończyły 6 klas gimnazjum dawnego typu. Po 6-tygodniowym pobycie na kursie słuchaczom przysługiwały już pobory nauczycielskie. Wykładowcami byli nauczyciele: J. Bugajska, J. Czerniawska, Wł. Damek, Józef Kwiatkowski, A. Mirowska, Zygmunt Morawski, Kazimierz Rosłanowski, Kalina Statkiewiczowa, Matylda Tulejowa i Michalina Witowska. Kurs ukończyło 23 absolwentów, w tym 9 mężczyzn i 14 kobiet.

  1 IV. Władze miejskie przejęły od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego administrację nieruchomości. Powołano Zarząd Nieruchomości (Rynek 4).

  6 IV. Zjednoczenie Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze wydało decyzję zamknięcia Fabryki Mebli przy ul. Mariana Buczka [Kliczkowska] jako nierentownej. Do likwidacji fabryki jednak nie doszło dzięki ofiarnej pracy załogi, której udało się rozwinąć produkcję mimo braku środków inwestycyjnych. Kierownikiem fabryki był Eugeniusz Gadecki, a jego „prawą ręką” majster stolarski Bronisław Krasoń.

  7-14 IV. „Tydzień Żołnierza Polskiego”. W tym okresie Towarzystwo Żołnierza Polskiego zbierało dobrowolne ofiary od społeczeństwa, które przyniosły 36.502 zł. Z sumy tej wypłacono zapomogi zdemobilizowanym żołnierzom oraz urządzono „święcone” dla żołnierzy Rejonowej Komendy Uzupełnień. Powiatowy Komitet Opieki Społecznej ze swej strony zorganizował „święcone” dla saperów Wojska Polskiego, zatrudnionych przy rozminowywaniu pól na terenie powiatu świdnickiego.

  10 IV. Prezes Sądu Okręgowego Wł. Świątecki zwołał konferencję z udziałem przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, władz administracyjnych, stronnictw politycznych i społeczeństwa w sprawach związanych ze współdziałaniem czynników społecznych z wymiarem sprawiedliwości. Odtąd konferencje takie odbywały się systematycznie niemal co tydzień.

  10 IV. Uroczyste otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościelnej. Aktu poświęcenia pomieszczeń dokonał ks. Marchewka. Przemawiał kierownik szkoły Zygmunt Morawski oraz inspektor szkolny St. Dużyński. Na zakończenie, po części artystycznej, dzieci odśpiewały „Rotę”.

  11 IV. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Powiatowej Rady Związków Zawodowych. W skład Prezydium PRZZ weszli: Antoni Kleczkowski (przew.), Rudolf Błahut (wiceprzew.), Bronisław Wojciechowski (sekretarz), Stefan Kasprzyk (skarbnik), Stanisław Nowak, Józef Bielecki i Leon Wafel. Tegoż dnia w sali Ratusza odbyło się szkolenie informacyjno-prawne dla 108 delegatów kół związkowych z miasta i powiatu, prowadzone przez ustępującego prezesa PKZZ J. Gołębiewskiego w obecności przewodniczącego Okręgowej Komisji Zw. Zaw. z Wrocławia, ob. Strakowskiego.

  11 IV. Zebranie organizacyjne Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wybrano zarząd w składzie: wicestarościna Wojtasiewicz, F. Strzemboszowa, Mrozikowa, Kawałkowski i Wojciechowski. Siedziba RTPD mieściła się przy ul. Romualda Traugutta 7.

  14 IV. Z powodu trudności zaopatrzeniowych wprowadzono na okres przejściowy zakaz sprzedaży mięsa i wędlin we wtorki, środy i czwartki oraz ich podawania w lokalach gastronomicznych. Zabroniono też sprzedaży wyrobów cukierniczych we wtorki, środy, czwartki i piątki.

  18 IV. Komitet przygotowujący obchody „Dni Oświaty” postanowił zwrócić się do związków zawodowych, instytucji, organizacji i osób prywatnych z apelem o zebranie środków na zakup książek dla biblioteki publicznej oraz zorganizować zbiórkę uliczną na ten cel.

  22 IV. Premiera komedii muzycznej Montgomerry’ego „Dzień bez kłamstwa”. Obsadę stanowili: K. Tomczak, H. Biegańska, I. Cichacka, S. Żórawski, W. Sokalski, W. Jeżewski, J. Żabińska, A. Dzierzbicka i F. Jarzyna. Komedia grana była 8 razy. Przedstawienie w dniu 5 maja było jubileuszowym, 50-tym spektaklem zespołu teatralnego.

  25 IV. Utworzenie wspólnego Referatu Aprowizacji i Handlu dla miasta i powiatu. Jego kierownikiem został Antoni Sodólski, poprzednio kierownik referatu miejskiego.

  25-26 IV. Gościnne występy śpiewaczki Janiny Dobrowolskiej-Gruszczyńskiej w Teatrze Miejskim.

  26 IV. Walne zgromadzenie członków Klubu Sportowego „Polonia” wybrało nowy zarząd, który w 3 dni później ukonstytuował się następująco: prezes honorowy – prezydent miasta F. Olczyk, wiceprezes honorowy – wicestarosta Wojtasiewicz, prezes urzędujący – Czesław Sędłak, wiceprezesi – Karol Łutnik i Stefan Rogoziński, sekretarz – Sicher, skarbnik – Stankiewicz, gospodarz – Gaj, sprawy porządkowe – Bajorek. Referentem komunikacyjnym został ob. Dernicki, kierownikami sekcji: piłki nożnej – Stołowski, bokserskiej – Sicher, młodzieżowej – Kusiak, gier sportowych – Skulski. Siedziba KS „Polonia” mieściła się w Rynku 4.

  27 IV. Urząd Pocztowy wprowadził dwukrotne w ciągu dnia doręczanie poczty mieszkańcom miasta: rano od godz. 9.00 i po południu od godz. 15.00 Z dniem 1 października 1946 roku godziny wychodzenia listonoszy na miasto z korespondencją zmieniono na 8.00 i 13.00

  29 IV. Założenie Krawieckiej Spółdzielni „Nowe Życie”. Siedziba jej (jedna sala) mieściła się przy ul. Piotrkowskiej 4 (obecnie: ul. Bohaterów Getta). Organizacyjne walne zgromadzenie 22 członków-założycieli wybrało zarząd w składzie: Józef Fuks, Józef Bebelski i Pola Rozen.

  Spółdzielnia została przeniesiona w roku następnym na ul. Piotrkowską 19, a w roku 1949 na ul. Zamkową 9.

  ● W kwietniu stanowisko zastępcy dyrektora I LO objął Zygmunt Żytkowski.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz