1952.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 544
 • 1 XII. W Obwodowej Przychodni Lekarskiej uruchomiono Przychodnię Przeciwalkoholową.

  7 XII. Jesienne Walne Zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w świetlicy PSS przy ul. Pułaskiego 18 z udziałem 72 osób. Przewodniczyła Zofia Harasimowicz. Referat polityczny o sytuacji międzynarodowej wygłosił prezes zarządu Marian Wudniak, sprawozdanie Rady Nadzorczej złożył jej sekretarz Leon Schmidt. W czasie obrad na salę przybywały sztafety komitetów członkowskich i załóg sklepowych z życzeniami dla prezydium zgromadzenia i meldunkami o wykonaniu planów.

  9 XII. Zebranie organizacyjne komitetu redakcyjnego Radiowęzła. Ustalono następujący jego skład: przewodniczący – Adolf Tołłoczko, zastępca przew. – Wacław Komorowski (kier. Powiatowego Domu Kultury przy ul. Jagiellońskiej), sekretarz – Janina Tołłoczko (ZNP) oraz Teodozja Światłowska (Liga Kobiet), Stanisław Poślad (ZMP), Ignacy Maciejewski (PCK), Wincenty Florkiewicz (TPPR), Kazimierz Rosłanowski (ZSL) i Stefan Słomski – kierownik Radiowęzła. Skład ten został zatwierdzony przez Prezydium MRN w dniu 12 grudnia. Poprzednio kierownikiem programowym audycji lokalnych była Janina Tołłoczko. Audycje nadawano trzy razy tygodniowo o godz. 17.50, a przed wyborami do Sejmu – codziennie.

  12 XII. Powołanie przez Prezydium MRN Komisji Planowania Gospodarczego w składzie 7 osób pod przewodnictwem Adolfa Tołłoczki. Jego zastępcą była Danuta Sajdak. A. Tołłoczko został tego dnia również przewodniczącym Komisji do Walki ze Spekulacją i Nadużyciami w Handlu (jego poprzednikiem na tym stanowisku był Mirosław Kącki).

  15 XII. Obowiązki zastępcy dyrektora Świdnickich Zakładów Gastronomicznych objął Stefan Garbień.

  20 XII. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Szewsko-Galanteryjnej „Jedność”. Uchwalono nowy, wzorcowy statut spółdzielni. Spółdzielnia założona została w roku 1946 i zatrudniała początkowo 20 osób. Pierwszy zarząd tworzyli: Szulim Wudel (przewodniczący), Szmul Hamer i Samuel Szteideser. W roku 1950 zatrudnienie wynosiło już 85 osób, a wartość produkcji – 4.150.000 zł.

  31 XII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali MRN (Rynek 38), poświęcona zatwierdzeniu dodatkowego budżetu na rok 1952. Obradom przewodniczył Józef Pudło.

  Nowy skład osobowy MRN przedstawiał się następująco:

  31 XII. Obsada kierowniczych stanowisk w wydziałach i referatach Prezydium MRN przedstawiała się następująco: Wydział Oświaty – Władysław Lewandowski, Wydział Finansowy – Stefan Bieniuta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Wacław Dryjański, Wydział Społeczno-Administracyjny – Bolesław Pratiuk, Wydział Budownictwa – Kazimierz Brengner, Wydział Zdrowia – Zbigniew Neumayer, Wydział Handlu – Mirosław Kącki, Referat Kultury – Stanisław Powago, Referat Pracy i Pomocy Społecznej – Maria Biskupska (od 1października 1952, poprzednio Jan Traczuk), Referat Organizacyjny – Jan Czekanowski, Referat Kadr i Szkolenia – Maria Orłowska, Referat Kontroli – Władysław Urban, Referat Wojskowy – Longin Pater, Referat Przemysłu – Zbigniew Musiatowicz, Referat Rolnictwa – St. Wawrzynkowski, Referat Skarg i Zażaleń – Irena Balcerak, Referat Geodezyjny – Zygmunt Orzeski, Referat Ogólnogospodarczy – Stefan Fereniec, Referat Komunikacji – Józef Daszkiewicz, Referat Kultury Fizycznej – Ignacy Leśniak, Referat Budżetowy – Maria Kowalczyk. Dyrektorami placówek podległych PMRN byli w tym czasie: Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – Eugeniusz Ogiński, Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego – Józef Skowerenda (kierownikiem robót Czesław Zyskowski), Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Zbigniew Wójcikiewicz (kierownikiem technicznym Edmund Stiepanow), Szpitala Miejskiego – Edmund Zaporowski, Świdnickich Zakładów Gastronomicznych – Albin Sobociński, Zakładu Oczyszczania Miasta – Byczkowski.

  ● Przy sklepach MHD działało 25 komitetów sklepowych (trzyosobowych), zaś przy sklepach PSS 21 komitetów członkowskich, w skład których wchodziło 135 osób, w tym 42 kobiety.

  ● W grudniu nastąpiło otwarcie Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego przy pl. Wojska Polskiego 2 (poprzednio mieściło się tam Zjednoczenie Kamieniołomów). Jego ordynatorem został dr Jan Wysocki. W tymże miesiącu przy szpitalu został utworzony punkt krwiodawstwa (kierownik Stanisław Pawłowski).

  ● Fabryka Wagonów wyprodukowała w roku 1952 101 węglarek typu 17-W oraz 31.346 zderzaków do wagonów towarowych. Ponadto naprawiono 649 wagonów towarowych. Fabryka zatrudniała wówczas ogółem 1.356 ludzi, w tym 130 pracowników inżynieryjno-technicznych i 131 administracyjnych.

  ● Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej wyprodukowały 288.921 liczników elektrycznych 1-fazowych i 32.029 3-fazowych.

  ● Przy Zakładach Wytwórczych Elektrotechniki Motoryzacyjnej powstał chór mieszany pod dyrekcją Tadeusza Pisarskiego. Akompaniatorem był Robert Miller. Chór działał do roku 1954 i został rozwiązany na skutek utraty bazy lokalowej, gdyż świetlicę ZWEM przekształcono na magazyny.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz