1952.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 919
 • 1 XII. W Obwodowej Przychodni Lekarskiej uruchomiono Przychodnię Przeciwalkoholową.

  7 XII. Jesienne Walne Zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w świetlicy PSS przy ul. Pułaskiego 18 z udziałem 72 osób. Przewodniczyła Zofia Harasimowicz. Referat polityczny o sytuacji międzynarodowej wygłosił prezes zarządu Marian Wudniak, sprawozdanie Rady Nadzorczej złożył jej sekretarz Leon Schmidt. W czasie obrad na salę przybywały sztafety komitetów członkowskich i załóg sklepowych z życzeniami dla prezydium zgromadzenia i meldunkami o wykonaniu planów.

  9 XII. Zebranie organizacyjne komitetu redakcyjnego Radiowęzła. Ustalono następujący jego skład: przewodniczący – Adolf Tołłoczko, zastępca przew. – Wacław Komorowski (kier. Powiatowego Domu Kultury przy ul. Jagiellońskiej), sekretarz – Janina Tołłoczko (ZNP) oraz Teodozja Światłowska (Liga Kobiet), Stanisław Poślad (ZMP), Ignacy Maciejewski (PCK), Wincenty Florkiewicz (TPPR), Kazimierz Rosłanowski (ZSL) i Stefan Słomski – kierownik Radiowęzła. Skład ten został zatwierdzony przez Prezydium MRN w dniu 12 grudnia. Poprzednio kierownikiem programowym audycji lokalnych była Janina Tołłoczko. Audycje nadawano trzy razy tygodniowo o godz. 17.50, a przed wyborami do Sejmu – codziennie.

  12 XII. Powołanie przez Prezydium MRN Komisji Planowania Gospodarczego w składzie 7 osób pod przewodnictwem Adolfa Tołłoczki. Jego zastępcą była Danuta Sajdak. A. Tołłoczko został tego dnia również przewodniczącym Komisji do Walki ze Spekulacją i Nadużyciami w Handlu (jego poprzednikiem na tym stanowisku był Mirosław Kącki).

  15 XII. Obowiązki zastępcy dyrektora Świdnickich Zakładów Gastronomicznych objął Stefan Garbień.

  20 XII. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Szewsko-Galanteryjnej „Jedność”. Uchwalono nowy, wzorcowy statut spółdzielni. Spółdzielnia założona została w roku 1946 i zatrudniała początkowo 20 osób. Pierwszy zarząd tworzyli: Szulim Wudel (przewodniczący), Szmul Hamer i Samuel Szteideser. W roku 1950 zatrudnienie wynosiło już 85 osób, a wartość produkcji – 4.150.000 zł.

  31 XII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali MRN (Rynek 38), poświęcona zatwierdzeniu dodatkowego budżetu na rok 1952. Obradom przewodniczył Józef Pudło.

  Nowy skład osobowy MRN przedstawiał się następująco:

  Barański Leszek
  Bartkiewicz Piotr
  Borkowski Józef
  Chomicz Józef
  Chynał Karolina
  Dejryng Władysław
  Dominiak Edmund
  Dudek Stanisław
  Fiszer Bernard
  Gajewska Marta
  Gęziak Franciszek
  Gitman Eliasz
  Hankiewicz Kazimierz
  Janisiak Stefania
  Joniec Stanisław
  Kawecka Maria
  Kintzi Kazimierz
  Klubczyński Albin
  Kniat Marian
  Kochan Sara
  Kornacka Zofia
  Kotełko Helena
  Kozak Jan
  Kozak Maria
  Lepak Stanisław
  Mazur Jan
  Mejerowicz Lidia
  Mepan Rubin
  Okarmus Józef
  Oświęcimski Bolesław
  Pisarek Władysław
  Pudło Józef
  Pyrz Stefania
  Rębek Eugeniusz
  Salzstein Wolf
  Skawina Helena
  Taraga Jan
  Tekiela Eugeniusz
  Tomaszewski Józef
  Tomikowski Stanisław
  Zaileńczyc Janina
  Ząbczyk Wincenty

  31 XII. Obsada kierowniczych stanowisk w wydziałach i referatach Prezydium MRN przedstawiała się następująco: Wydział Oświaty – Władysław Lewandowski, Wydział Finansowy – Stefan Bieniuta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Wacław Dryjański, Wydział Społeczno-Administracyjny – Bolesław Pratiuk, Wydział Budownictwa – Kazimierz Brengner, Wydział Zdrowia – Zbigniew Neumayer, Wydział Handlu – Mirosław Kącki, Referat Kultury – Stanisław Powago, Referat Pracy i Pomocy Społecznej – Maria Biskupska (od 1października 1952, poprzednio Jan Traczuk), Referat Organizacyjny – Jan Czekanowski, Referat Kadr i Szkolenia – Maria Orłowska, Referat Kontroli – Władysław Urban, Referat Wojskowy – Longin Pater, Referat Przemysłu – Zbigniew Musiatowicz, Referat Rolnictwa – St. Wawrzynkowski, Referat Skarg i Zażaleń – Irena Balcerak, Referat Geodezyjny – Zygmunt Orzeski, Referat Ogólnogospodarczy – Stefan Fereniec, Referat Komunikacji – Józef Daszkiewicz, Referat Kultury Fizycznej – Ignacy Leśniak, Referat Budżetowy – Maria Kowalczyk. Dyrektorami placówek podległych PMRN byli w tym czasie: Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – Eugeniusz Ogiński, Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego – Józef Skowerenda (kierownikiem robót Czesław Zyskowski), Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Zbigniew Wójcikiewicz (kierownikiem technicznym Edmund Stiepanow), Szpitala Miejskiego – Edmund Zaporowski, Świdnickich Zakładów Gastronomicznych – Albin Sobociński, Zakładu Oczyszczania Miasta – Byczkowski.

  ● Przy sklepach MHD działało 25 komitetów sklepowych (trzyosobowych), zaś przy sklepach PSS 21 komitetów członkowskich, w skład których wchodziło 135 osób, w tym 42 kobiety.

  ● W grudniu nastąpiło otwarcie Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego przy pl. Wojska Polskiego 2 (poprzednio mieściło się tam Zjednoczenie Kamieniołomów). Jego ordynatorem został dr Jan Wysocki. W tymże miesiącu przy szpitalu został utworzony punkt krwiodawstwa (kierownik Stanisław Pawłowski).

  ● Fabryka Wagonów wyprodukowała w roku 1952 101 węglarek typu 17-W oraz 31.346 zderzaków do wagonów towarowych. Ponadto naprawiono 649 wagonów towarowych. Fabryka zatrudniała wówczas ogółem 1.356 ludzi, w tym 130 pracowników inżynieryjno-technicznych i 131 administracyjnych.

  ● Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej wyprodukowały 288.921 liczników elektrycznych 1-fazowych i 32.029 3-fazowych.

  ● Przy Zakładach Wytwórczych Elektrotechniki Motoryzacyjnej powstał chór mieszany pod dyrekcją Tadeusza Pisarskiego. Akompaniatorem był Robert Miller. Chór działał do roku 1954 i został rozwiązany na skutek utraty bazy lokalowej, gdyż świetlicę ZWEM przekształcono na magazyny.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz