1956.10. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 168
 • 1 X. W mieście czynnych było 31 sklepów przemysłowych MHD, 51 spożywczych MHD, 58 sklepów PSS, 16 sklepów MHM, 11 sklepów innych przedsiębiorstw, a także 13 zakładów gastronomicznych oraz 14 sklepów i kiosków „Ruchu”. Sieć handlu prywatnego liczyła 24 punkty sprzedaży, w tym 5 sklepów przemysłowych, 5 spożywczych, 13 punktów drobnodetalicznych i 1 jadłodajnię.

  1 X. Kierownikiem Powiatowego Zarządu Łączności (Urzędu Pocztowego) został Wacław Broda (po Stanisławie Dzikowickim).

  4 X. W meczu piłkarskim o Puchar Polski świdnicka „Polonia” pokonała „Unię” Brzeg Dolny 3:2.

  5 X. Utworzenie Powiatowej Komendy Związku Harcerstwa Polskiego. Komendantem został Jan Pisarski. Było to równoznaczne z odzyskaniem samodzielności organizacji harcerskiej, gdyż poprzednio, od roku 1951, działał tylko Wydział Harcerski przy Zarządzie Powiatowym ZMP.

  7 X. Rozegrany został z udziałem 10 zawodników uliczny wyścig kolarski na trasie: Al. Niepodległości, ul. Wrocławska, Saperów, Ks. Bolka i Żeromskiego (90 km, 30 okrążeń).

  11 X. W Komitecie Powiatowym PZPR odbyło się zebranie poświęcone sprawie dalszego wydawania czasopisma „Życie Świdnickie”. Ukonstytuował się nowy zespół redakcyjny, w skład którego weszli m.in.: Tadeusz Starostecki (red. naczelny), Chmielewski (sekretarz red.) i F. Jarzyna (kierownik administracyjny).

  11 X. Otwarcie „Wielkiej jesiennej sprzedaży artykułów przecenionych” na targowisku miejskim przy ul. Stalingradzkiej [Wrocławska]. Organizatorem sprzedaży, która trwała do 30 listopada, było przedsiębiorstwo MHD Artykuły Przemysłowe.

  13-14 X. VII Konferencja wyborcza Związku Młodzieży Polskiej w sali Ośrodka Szkolenia Partyjnego. Referat sprawozdawczy wygłosił E. Biernacik. Po dyskusji wybrano nowy Zarząd Powiatowy, którego przewodniczącym został Jan Pisarski, a wiceprzewodniczącymi: Eugeniusz Biernacik (do spraw młodzieży robotniczej), Zygmunt Stonkus (do spraw młodzieży wiejskiej), Franciszek Marczak (do spraw młodzieży, spółdzielczości i handlu) i F. Domańska (do spraw młodzieży szkolnej).

  15 X. W sali teatru wystąpiły z koncertem wokalnym siostry Do-Re-Mi.

  17 X. Przez cały dzień odbywały się na stadionie sportowym zawody uczniów szkół podstawowych. W ogólnej punktacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1.

  17 X. Okres przemian politycznych zachodzących na terenie całego kraju rozpoczęła w Świdnicy narada aktywu partyjnego miasta i powiatu w siedzibie KP PZPR. Zagaił ją Jan Wojewoda, a I sekretarz KP Jan Pieluch omówił uchwały Plenum KW.

  19 X. Ogólne zebranie pracowników ŚFUP, na którym przyjęto projekt statutu przyszłego samorządu zakładowego. Wybrano 7-osobową delegację, która w dniu 25 października projekt ten przedłożyła w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego. Został on uznany za wzorcowy dla innych zakładów pracy.

  21 X. Ukazał się 45 numer „Życia Świdnickiego”. Nakład 4.000 egzemplarzy, objętość 8 stron, cena 50 gr.

  27 X. Plenum Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego wybrało nowe władze. Przewodniczącym MK został nadal Mieczysław Markiewicz, a stanowiska jego zastępców objęli: Aleksandra Iżycka i Leon Tomczak. Sekretarzem został Ludwik Szybejko. Tegoż dnia ukonstytuował się również Okręgowy Komitet Wyborczy Frontu Narodowego, obejmujący swą działalnością Świdnicę i Dzierżoniów. Przewodniczącym został Józef Wilczak, jednym z jego zastępców Mieczysław Markiewicz, a sekretarzem Roman Filipczak.

  30 X. Plenum KP PZPR powołało Komisję Rehabilitacyjną, zadaniem której było rozpatrzenie spraw członków partii niesłusznie odsuniętych w poprzednich latach od działalności politycznej względnie niesłusznie wykluczonych z szeregów partii. W skład Komisji weszli: Kazimierz Bertman, Bogdan Trojnicki, Alfred Zugaj, Edmund Stiepanow i Władysław Urban. Na tymże plenum wybrano nową egzekutywę KP w składzie: Jan Pieluch (I sekretarz), Jan Wojewoda (sekr. organizacyjny), Zdzisław Adamus (sekr. ekonomiczny), Wacław Komorowski (sekr. rolny), Edmund Halamski z JZMO, Witold Święcicki z POM, Bogdan Trojnicki ze ZWAP, Adolf Zugaj z Fabryki Zegarów w Świebodzicach, Marian Wudniak z PSS, Stanisław Witkowiak z PKS w Strzegomiu i Tadeusz Basiński z Fabryki Wagonów. Na stanowisko kierownika Ośrodka Szkolenia Partyjnego został powołany Mieczysław Jasek. Plenum podjęło uchwałę popierającą nowe kierownictwo PZPR z Władysławem Gomółką na czele oraz potępiającą metody pracy stosowane w przeszłości przez byłego I sekretarza KP – Edwarda Rajbera.

  ● W październiku nastąpiły zmiany w składzie Powiatowej Rady Narodowej. Ustąpił przewodniczący Trembulak oraz członek prezydium Pluskota. Nowym przewodniczącym PPRN został Witkowski, jego zastępcą Piechocki, a członkiem prezydium J. Pieluch.

  ● W październiku przeprowadzono zakrojoną na szeroką skalę akcję ścieśniania lokali biurowych celem uzyskania nowych izb mieszkalnych. Zarząd Miejski ZMP wyprowadził się z 10-pokojowej siedziby przy ul. Trybunalskiej, Prezydium MRN zwolniło cały budynek przy ul. Konopnickiej 4 przenosząc się na Pl. Grunwaldzki, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Drobnego Budownictwa Przemysłowego oddało 7 pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej 28, a Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego 9 izb przy ul. Oświęcimskiej 13.

  ● W Szpitalu Miejskim otwarto Oddział Przeciwgruźliczy na 70 łóżek. Jego ordynatorem został dr Jan Gogacz.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz