2000.01. Kronika powiatu świdnickiego ▪ Rafał Bednarz

Opublikowano: 14 czerwca 2012, Odsłon: 3 777
 • 5 stycznia

  Wkrótce będą umowy

  Wicestarosta świdnicki Jacek Wajs odwiedził Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świebodzicach oraz Przychodnię Rejonową w Żarowie. Wizyty te miały na celu sprawdzenie stanu przygotowania poszczególnych Zakładów Opieki Zdrowotnej do podpisania umów z Kasami Chorych na 2000 rok. Wicestarostę interesowało także czy podmioty te w jakikolwiek sposób dotknął „Problem Roku 2000”. Okazało się, że nie dotknął.

  Zgodnie ze stawkami, jakie za świadczenie usług medycznych zaproponowała Dolnośląska Regionalna Kasa Chorych szpitale prawdopodobnie dostaną znacznie mniej pieniędzy niż w zeszłym roku na funkcjonowanie niespecjalistycznych oddziałów. Ale być może korzystny będzie bilans za usługi świadczone przez oddziały takie jak np. chirurgia, ginekologia – pod warunkiem, że będą one wykonywały wysokowyspecjalizowane zabiegi. Mniej pieniędzy ZOZ-y dostaną prawdopodobnie na podstawową opiekę zdrowotną.

  Dyrektorzy ZOZ-ów odwiedzonych przez wicestarostę Jacka Wajsa są zgodni co do tego, że rozmowy z Dolnośląską Regionalną Kasą Chorych dotyczące podpisania umów na 2000 rok. zakończą się pomyślnie, na co wskazywać mogłaby otwartość i zrozumienie, jakie do tej pory w stosunku do naszego powiatu wykazywali w negocjacjach przedstawiciele DRKCh.

  Świdnicki SP ZOZ przejął

  Na mocy porozumienia podpisanego przez dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu Ryszarda Kułaka i dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Andrzeja Zająca, świdnicki SP ZOZ przejął od wałbrzyskiego pogotowia 40 pracowników i 20 samochodów byłej Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Wałbrzychu. Spośród 20 przejętych samochodów piętnaście stanowią pojazdy sanitarne, reszta to głównie samochody dostawcze. Należy dodać, iż przekazane samochody to te, które do tej pory pracowały w pogotowiach ratunkowych powiatu świdnickiego.

  Przejęcie pracowników i mienia byłej WKTS stanowi kolejny etap przygotowań do utworzenia w Świdnicy Powiatowego Pogotowia Ratunkowego.

  Czynsze po równo, a nawet w dół

  Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Świdnicy radni ustalili nowe stawki czynszów dla podmiotów gospodarczych powiatu świdnickiego prowadzących świadczenia zdrowotne i zajmujących się promocją zdrowia. Gdy tylko podjęta przed świętami uchwała wejdzie w życie podmioty te będą płaciły jednakowy czynsz w wysokości 1 zł za metr kwadratowy bez względu na to, na którym piętrze budynku oraz, w której z miejscowości powiatu znajduje się ich lokal.

  Zmniejszenie stawek, zgodnie z intencją Rady, podyktowane było chęcią pomocy powstającym właśnie spółkom pracowniczym oferującym świadczenia zdrowotne oraz troską o poprawne przeprowadzenie restrukturyzacji lecznictwa otwartego w powiecie świdnickim.

  11 stycznia

  Otwarcie w szpitalu „Latawiec”

  Jego eminencja ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz poświęci w sobotę, 15 stycznia przekazywane świdnickiemu Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej kolejne części budowanego w Świdnicy szpitala „Latawiec”.

  Otwarcie nastąpi w najbliższą sobotę o godz. 10.00. Po upływie roku od momentu oddania do użytku pierwszych oddziałów szpitala „Latawiec”, tym razem przekazane zostaną świdnickiemu SP ZOZ wyposażone w stopniu podstawowym pomieszczenia Poradni Onkologicznej, Izby Przyjęć wraz z podjazdem dla karetek, kaplicy szpitalnej oraz budynek, w którym znajdzie się laboratorium bakteriologii, serologia oraz stacja krwiodawstwa.

  Wśród wielu znamienitych, zaproszonych na otwarcie gości, oprócz jego eminencji księdza kardynała znalazł się m.in. wojewoda dolnośląski, marszałkowie województwa dolnośląskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych we Wrocławiu oraz Kasy Branżowej, przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, radni powiatu świdnickiego oraz władze gmin wchodzących w skład powiatu świdnickiego. Lista gości zawiera ponad 100 nazwisk.

  Przypomnijmy – budowę szpitala „Latawiec”, jeszcze w trakcie II wojny światowej rozpoczęli Niemcy. Miało tam powstać sanatorium dla niemieckich lotników. Po wojnie jednak, budowa doczekała się kontynuacji dopiero w 1984 roku. Rozpoczęła ją polska administracja po przejęciu od administracji radzieckiej

  Pierwszą część szpitala otwarto na przełomie lat 1998 i 1999. Znalazły się w niej trzy oddziały: neurologia, wewnętrzny i laryngologia.

  14 stycznia

  Jest trzeci przewoźnik

  Kolejny przewoźnik – tym razem jest to firma TRANS-EXPRES ze Świdnicy – otrzymał zgodę na przewóz osób pomiędzy Świdnicą a Wałbrzychem. Firma uruchomi linię pospieszną, której autobusy nie będą się zatrzymywały w Świebodzicach.

  TRANS-EXPRES będzie już trzecim przewoźnikiem kursującym pomiędzy Świdnicą i Wałbrzychem, obok JKKS „Górnik” i PW „Dyrda”. Cztery autobusy tej firmy będą wykonywały dziennie 12 kursów (tam i z powrotem), zaczynając je po godzinie 6.00 rano, a kończąc po godz. 18.00. Średnio autobusy TRANS-EXPRES-u będą więc kursowały co godzinę.

  Jak podkreśla powiatowy koordynator rozkładów jazdy z Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy, autobusy TRANS-EXPRES-u nie mają stanowić konkurencji dla dwóch pozostałych przewoźników kursujących na linii 31, ale jedynie uzupełniać świadczone przez nich usługi.

  W tym roku inaczej

  Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, w tym roku zmieniają się zasady organizowania miejsc pracy subsydiowanej – prac interwencyjnych i robót publicznych. Będą one realizowane w oparciu o standardy usług wprowadzone zarządzeniem prezesa Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie.

  Zmiana polega na tym, iż w tym roku PUP będzie ogłaszał konkurs ofert na organizację miejsc pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych dla grup bezrobotnych, dla których urząd nie posiada ofert pracy. Ci pracodawcy, którzy będą zainteresowani przyjęciem do pracy bezrobotnych wykazanych w ofercie, propozycję ich zatrudnienie będą składać w siedzibie urzędu pracy, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Stosowne ogłoszenia będą zaś ukazywać się w lokalnych środkach masowego przekazu oraz na terenie siedziby urzędu pracy.

  W dalszej kolejności oferty, raz na miesiąc rozpatrywać będą komisje. O wynikach konkursu pracodawcy poinformowani zostaną pisemnie, natomiast ci organizatorzy prac interwencyjnych lub robót publicznych, których oferty zostały przyjęte, otrzymają wnioski, które będą musieli wypełnić i złożyć w urzędzie pracy.

  17 stycznia

  Projekt herbu powiatu świdnickiego

  Już wkrótce pod obrady sesji Rady Powiatu trafi projekt herbu powiatu świdnickiego, zaproponowany przez świdnickich historyków – Wiesława Rośkowicza i Sobiesława Nowotnego.

  Projekt herbu, wraz z uzasadnieniem, był już konsultowany w Heraldycznym Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został zaopiniowany pozytywnie – jako sporządzony zgodnie z zasadami sztuki heraldycznej.

  Herb powiatu świdnickiego jest historycznym herbem księstwa świdnickiego. Jego powstanie związane jest z osobą księcia Bolka I Surowego z dynastii Piastów. Po raz pierwszy pojawia się na pieczęciach, jak i monetach (denarach) tegoż księcia w końcu XIII w. Znak ten pierwotnie powstał jako godło dynastyczne, związane z Bolkiem I – założycielem linii Piastów świdnickich. Jego elementami są w połowie czarne półorlę – fragment herbu Piastów śląskich oraz czerwone półorlę – dziedzictwo po matce Bolka I, księżnej askańskiej Jadwidze.

  Osobisty herb księcia Bolka I i dynastii Piastów świdnickich (widniejący również na nagrobku księżnej Agnieszki, wdowy po Bolku II Małym) stał się symbolem ziemskim całego księstwa. Utożsamiano go przez wieki z pojęciem ziemi świdnickiej – obszaru, który zmieniał swoje granice, zmniejszając ostatecznie swój zasięg do wielkości dzisiejszego powiatu świdnickiego. Spotkać go można jako godło ziemi świdnickiej na słynnym moście Karola i katedrze św. Wita w Pradze oraz w kaplicy Wszystkich Świętych na zamku Karlštejn w Czechach, ponadto w co najmniej dwóch miejscach w Świdnicy (portale budynków Rynek 34 i ul. Grodzka 7), jak i na nagrobku Bolka I Surowego w Krzeszowie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród innych polskich znaków ziemskich godło to umieszczono również na Wawelu. Jako znak ziemski umieszczany był na monetach, mapach i w książkach. Przez kilkaset lat kojarzono go zawsze nie tylko z księstwem, ale i z ziemią świdnicką.

  Warto zauważyć, że czarnego orła – herb Piastów śląskich przyjęli niedawno jako herb województwa dolnośląskiego radni sejmiku województwa. Swego rodzaju symbol przynależności powiatu świdnickiego do Dolnego Śląska zawiera więc także przygotowany przez świdnickich historyków projekt.

  18 stycznia

  Między innymi o środkach z PFRON

  Wczoraj w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy z panią minister Joanną Staręgi-Piasek – Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych spotkali się kierownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie ze Świdnicy, Wałbrzycha, Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich. W spotkaniu uczestniczyli także poseł Unii Wolności Jan Lityński oraz wicestarosta świdnicki Jacek Wajs.

  Pani minister wysłuchała uwag dotyczących podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania zwracali także uwagę posła Jana Lityńskiego na błędy znajdujące się w ustawie o pomocy społecznej, widziane z punktu widzenia osób realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Artykułowanym podczas spotkania problemem był także brak samodzielności samorządu powiatowego w zakresie wydatkowania środków .

  Wczoraj o godz. 14.00 pani minister spotkała się także z przedstawicielami zakładów pracy chronionej z terenu powiatu świdnickiego.

  Wypełnij ankietę!

  W świdnickim Starostwie Powiatowym można było otrzymać formularz ankiety pt.: „Stan bezpieczeństwa i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców powiatu świdnickiego”. Ankieta, którą opracowała Komenda Powiatowa Policji, zawierała 21 pytań i była anonimowa.

  19 stycznia 2000

  Schronisko, noclegownia lub jadłodajnia – w zależności od potrzeb

  Starosta świdnicki Wojciech Murdzek spotkał się z przedstawicielem Towarzystwa im. św. Brata Alberta w sprawie utworzenia w Świdnicy schroniska, noclegowni lub jadłodajni dla osób bezdomnych.

  Podobną placówkę Towarzystwo chciało utworzyć w Świdnicy już kilka lat temu, ale niestety, zabrakło wówczas odpowiedniego do tego celu obiektu. Dziś jest szansa, że utworzenie schroniska, noclegowni czy jadłodajni – w zależności od tego jakie potrzeby będą istniały – dojdzie w końcu do skutku.

  Swą działalność na terenie Świdnicy Towarzystwo im. św. Brata Alberta rozpocznie od poszukiwania wolontariuszy. Nastąpi to przy pomocy świdnickich parafii. Potem rozeznane zostaną potrzeby, a dopiero wówczas, gdy będzie już wiadomo czy w Świdnicy potrzebne jest schronisko, noclegownia czy tez może jadłodajnia rozpoczną się poszukiwania stosownego obiektu.

  Wolontariusze, którzy chcieliby pracować na rzecz mającego wkrótce powstać koła Towarzystwa im. św. Brata Alberta mogą się także kontaktować z Biurem ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7.

  20 stycznia

  Powołanie Rzecznika Praw Konsumenta

  Trwają intensywne przygotowania do stworzenia instytucji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Przewiduje się, iż Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta zacznie działać w powiecie świdnickim jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

  26 stycznia

  Wniosek wstępnie potwierdzony

  Przedstawiciele Banku Światowego w Polsce wstępnie potwierdzili, iż Bank Światowy dofinansuje odbudowę drogi powiatowej nr 45257 prowadzącej z Burkatowa do Bystrzycy Górnej w powiecie świdnickim – drogi, która zniszczona została podczas powodzi w 1997 roku.

  Przedstawiciele Banku Światowego, którzy wraz ze starostą świdnickim Wojciechem Murdzkiem oraz pracownikami Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Zarządu Dróg Powiatowych obejrzeli zniszczoną drogę, nie mieli wątpliwości, że wniosek powiatu jest zasadny.

  Ze wstępnych deklaracji Banku Światowego wynika, iż dofinansuje on odbudowę drogi kwotą 792 tys. zł. Wówczas, ok. 340 tys. zł na ten cel musiałby także przeznaczyć powiat świdnicki.

  Powołano komisję

  Zarząd Powiatu w Świdnicy powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świebodzicach.

  W skład komisji weszło 13 osób, z czego troje to Radni Powiatu Świdnickiego Zbigniew Kubiaczyk (jako przewodniczący) i Krystyna Werner oraz wicestarosta świdnicki Jacek Wajs – wszyscy jako przedstawiciele powiatu, który jest organem prowadzącym dla świebodzickiego SP ZOZ. Poza tym w skład komisji weszli przedstawiciele: Okręgowej Rady Lekarskiej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, związków zawodowych działających przy SP ZOZ w Świebodzicach, Rady Społecznej przy SP ZOZ w Świebodzicach, gminy Świebodzice, Strzegom i Dobromierz oraz Wojewody Dolnośląskiego.

  27 stycznia

  Starosta zaproponował

  Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – to tylko jedna z propozycji starosty świdnickiego Wojciecha Murdzka, które przedstawił na spotkaniu zorganizowanym przez świdnicki Urząd Miejski w ramach forum na rzecz tworzenia miejsc pracy. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 26 stycznia br.

  Innymi propozycjami starosty Wojciecha Murdzka, które mogłyby się przyczynić do tworzenia nowych miejsc pracy były: odpowiednie wykorzystywanie przez pracodawców środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz stworzenie odpowiedniej polityki informacyjnej, dzięki której pracodawcy mogliby łatwiej docierać do pracowników konkretnej profesji. Ważnym, zdaniem starosty jest także to, aby Powiatowy Urząd Pracy – w przenośni – z lekarza, który stara się pomóc bezrobotnym po fakcie, stał się lekarzem, który faktycznie zapobiega chorobie, jaką bez wątpienia jest bezrobocie. Starosta świdnicki zaproponował także utworzenie funduszu poręczeń pożyczek dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  Kolejny przewoźnik

  Zarząd Powiatu w Świdnicy zatwierdził rozkład jazdy prywatnego przewoźnika, który kursował będzie na linii komunikacyjnej Strzegom-Jaroszów-Pastuchów-Jaworzyna Śl.- Żarów. Firma „Stan-Trans” rozpocznie regularne kursowanie na tej linii ok. połowy lutego., wykorzystując do tego celu mikrobus. Firma „Stan-Trans” wykonywała będzie każdego dnia roboczego siedem kursów ze Strzegomia do Żarowa i siedem kursów w drugą stronę.

  Do tej pory na części wskazanej wyżej linii komunikacyjnej, oprócz PKS-u, kursowali dwaj inni prywatni przewoźnicy. Jednak nie zaspokajało to w pełni potrzeb mieszkańców powiatu świdnickiego. Trzeci przewoźnik będzie więc dopełnieniem, a nawet rozszerzeniem świadczonych przez nich usług.

  28 stycznia

  Aby wyposażyć karetkę

  Zarząd Powiatu w Świdnicy zwróci się do Rady Powiatu w Świdnicy o przyznanie dotacji na zakup niezbędnego wyposażenia karetki reanimacyjnej i wypadkowej. Sprzęt medyczny jaki jest potrzebny do tego celu kosztuje 60 tys. zł.

  Wyposażenie dodatkowej karetki reanimacyjnej i wypadkowej konieczne jest w celu zapewnienia właściwej jakości usług pomocy doraźnej świadczonych dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego. Byłby to jednocześnie kolejny krok w tworzeniu Powiatowego Pogotowia Ratunkowego.

  Będą reprezentować powiat

  Chór „Pryma Voce” z III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy oraz Beata Kurda z III LO – to ex aequo zdobywcy pierwszego miejsca w I Powiatowych Eliminacjach Wojewódzkiego Przeglądu Form Muzycznych, które, 28 stycznia odbyły się w III LO w Świdnicy. Organizatorem eliminacji było świdnickie Starostwo Powiatowe i III LO.

  II miejsce zajęli w eliminacjach ex aequo Mateusz Baliński oraz Mirosław Benedyk – obaj z III LO, zaś trzecie Dominika Bednarek z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody i dyplomy z rąk wicestarosty świdnickiego Jacka Wajsa. Wyróżnienie w postaci Pucharu Dyrektora III LO w Świdnicy otrzymała natomiast Katarzyna Matkowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.

  Dyplomy gratulacyjne od wicestarosty świdnickiego otrzymali także opiekunowie występujących dziś na scenie III LO wykonawców i zespołów.

  I Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu Form Muzycznych to zarazem I etap tego przeglądu. Decyzją jury, w II etapie, którego organizatorem będzie Centrum Edukacji Kulturalnej w Kłodzku, a który odbędzie się już na szczeblu wojewódzkim, powiat świdnicki reprezentować będą: Chór „Pryma Voce”, Beata Kurda oraz Katarzyna Matkowska.

  31 stycznia

  Polak-Anglik…

  Starosta świdnicki Wojciech Murdzek spotkał się dziś z oficjalną delegacją angielskiego miasta Witham, która od piątku do dzisiejszego dnia gości w Świebodzicach.

  W skład delegacji wchodzili: pani Norma Turner – dyrektor szkoły Rickstones w Witham, pan Phil Barlow – przewodniczący Rady Miejskiej Witham oraz lider polityczny Rady Powiatowej Braintreee, David Coe – przewodniczący stowarzyszenia miast zaprzyjaźnionych jakimi są angielskie Witham i niemieckie Waldbröl oraz Rad Andrews – dziennikarz gazety lokalnej, która ukazuje się w Witham.

  Starosta rozmawiał z gośćmi m.in. na temat bezrobocia. Witham oraz powiat Brainthree, w którym znajduje się miasto, ma bardzo duże doświadczenie w walce z tym problemem. Starostę interesowało więc, jakie konkretne rozwiązania zastosowały tamtejsze władze by zwalczyć bezrobocie. Okazało się, że były one bardzo podobne do tych, jakie próbuje w celu zwalczenia bezrobocia zastosować powiat świdnicki.

  Wojciech Murdzek rozmawiał także z gośćmi na temat ewentualnej przyszłej współpracy powiatu świdnickiego i powiatu Brainthree, a przede wszystkim o odgrywającej w tym procesie ważna rolę wymianie młodzieży.

  Przedstawiciele władz Witham przyjeżdżają do Świebodzic już od trzech lat. Z władzami Świebodzic przyjaźnią się ponieważ oba miasta mają wspólnego partnera w Niemczech – jest nim miasto Waldbröl. Wizyta oficjalnej delegacji wiąże się także z wymianą młodzieży – uczniów świebodzickiego Liceum Ogólnokształcącego i uczniów szkoły Rickstones w Witham. W ramach tej wymiany w Świebodzicach przebywa obecnie kilkunastu angielskich uczniów.

  Urząd Pracy nie będzie płacił

  Zarząd Powiatu w Świdnicy wyraził zgodę na wynajem Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świdnicy zajmowanego przez PUP lokalu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5-7 w Świdnicy. Jednocześnie Zarząd powiatu zwolnił Powiatowy Urząd Pracy z opłat za ten lokal.

  Od 1 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy działa w strukturach samorządowych. Jest jednostką budżetową powiatu.

  Nasz przedstawiciel

  Lesław Podgórski, dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy, decyzją Zarządu Powiatu został przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która społecznie działa przy świdnickim Urzędzie Miejskim. Zadaniem Komisji BRD jest opiniowanie wszystkich działań wykonywanych na drogach publicznych na terenie miasta Świdnicy, a związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.


  Kategoria: Powiat świdnicki 1999-2009

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz