1965.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 330
 • 3 IV. W kawiarni „Casanova” wystąpili z programem kabaretowym pt. „Dymek z papierosa” Halina i Wojciech Dzieduszyccy z Wrocławia.

  5 IV. Powstanie koła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy DZBR „Renifer”. Liczyło ono 29 członków, a jego zarząd stanowili: Zdzisław Nowak (przewodniczący), Mieczysław Borkowski (zastępca przewodniczącego), Zenon Szymonowicz (sekretarz) i Hortensja Pilichowska (skarbnik). W ciągu 6 pierwszych miesięcy swej działalności koło zorganizowało 2 odczyty i 2 wycieczki na Międzynarodowe Targi Poznańskie i do Pomorskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Kobra” w Bydgoszczy, prowadziło też prace nad przygotowaniem DZBR do wprowadzenia ograniczonego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.

  6 IV. Państwowy Teatr z Wałbrzycha wystawił w Świdnicy „Odwety” Leona Kruczkowskiego.

  7 IV. Obowiązki dyrektora Obwodu Poczty i Telekomunikacji objął Zbigniew Hroboni, dotychczasowy zastępca dyrektora.

  10 IV. Doroczne walne zgromadzenie delegatów PSS w Klubie PSS z udziałem 238 osób. Przewodniczył Henryk Liberski, przewodniczący rady spółdzielni. Obecni byli przedstawiciele władz miejskich, a także dyrektor NBP Albert Szletycki i dyrektor WPHS Władysław Malinka. Zatwierdzono bilans za rok 1964 w sumie 4.171.593 zł. Zarząd PSS tworzyli wówczas: Marian Wudniak (prezes), Adam Bojko (wiceprezes do spraw handlu) i Józef Rojek (wiceprezes do spraw produkcji). Sekretarzem POP był Józef Czernicki.

  10 IV. Walne zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych z udziałem 64 osób. Obradom przewodniczył Czesław Zyskowski. Przyjęto sprawozdanie zarządu za rok 1964 i bilans zamknięty zyskiem w wysokości 544.827 zł. Z czystej nadwyżki przeznaczono 9.080 zł na Fundusz Budowy Szkół, 3.632 na rozwój kultury fizycznej, 908 na rozwój spółdzielń uczniowskich i 2.000 na KS Polonia.

  10 IV. Prezesem zarządu Spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” został Michał Czarka. Poprzednio, po rezygnacji Mariana Niemca, stanowisko to obejmował przejściowo Bronisław Ziąber.

  11 IV. VII Zjazd Powiatowy Ligi Obrony Kraju. Wybrano nowy zarząd powiatowy, którego prezesem został Mieczysław Przenzak, a wiceprezesami: ppłk Kazimierz Sawicki, mjr Mieczysław Trochimiak i Franciszek Łukasiewicz. Zjazd uchwalił rezolucję potępiającą agresję imperialistów amerykańskich w Wietnamie. LOK skupiała 2.105 członków, zrzeszonych w 18 kołach zakładowych, 18 wiejskich i 12 szkolnych.

  11 IV. Odbyły się międzypowiatowe zawody modelarstwa lotniczego Świdnica-Dzierżoniów. Ich współorganizatorem był świdnicki Dom Kultury Dzieci i Młodzieży.

  16 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali Klubu PSS. 26 głosami (przeciw 10, 3 wstrzymujących się) przyjęto rezygnację Mikołaja Hankiewieza ze stanowiska przewodniczącego MRN (przeszedł na stanowisko przewodniczącego PRN). Proponowany na jego następcę inż. Kmiecik nie uzyskał większości głosów (21 głosów – za, 24 – przeciw).

  21 IV. Obwodowy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny zdobył we współzawodnictwie wojewódzkim I miejsce i proporzec przechodni dyrektora okręgu PiT. Został on wręczony załodze urzędu na uroczystej akademii w świetlicy pocztowej 8 maja 1965 roku.

  21 IV. Pokaz zespołów artystycznych działających przy DZBR „Renifer” w Teatrze Miejskim. Wystąpiły: chór „Hejnał”, 16-osobowy zespół wokalno-muzyczny „Kolorowi”, instrumentalne zespoły dziecięce oraz balet. Kadrę instruktorską świetlicy DZBR stanowili: Józef Kierasiński, Bolesław Stelmaszewski, Eugeniusz Łaba, Zofia Reczuch i inż. Tadeusz Staręga.

  22 IV. Plenarne posiedzenie MK Frontu Jedności Narodu w sali klubokawiarni przy ulicy Jagiellońskiej 5, poświęcone zatwierdzeniu programu wyborczego na lata 1965-1969 i przyjęciu listy kandydatów na radnych MRN. Prezydium MK FJN stanowili wówczas: Józef Wilczak (przewodniczący), Wacław Janicki (zastępca. przewodniczącego), Stanisław Przybylski (sekretarz), Tadeusz Sajan, Adolf Tołłoczko, Janina Lewińska, Stanisław Lasiewicz (przewodniczący PK SD), Piotr Stankiewicz (kierownik Miejskiej Służby Drogowej), Władysław Refcio, Władysław Hałas, Jerzy Mencel, Franciszek Frankowski i Edmund Stiepanow.

  22-23 IV. Występy Państwowego Teatru „Rozmaitości” z Wrocławia: „Martwa królowa” Montherlanta.

  24 IV. Z okazji Święta Saperów w Rynku odsłonięte tablicę pamiątkową wmurowaną w ścianę Ratusza. Następnego dnia w sali teatru odbyła się akademia. W części artystycznej wystąpił zespół estradowy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

  25 IV. Na terenie byłego obozu Gross-Rosen odbył się wiec manifestacyjny zorganizowany przez świdnicki ZBoWiD w 20 rocznicę wyzwolenia ziem zachodnich.

  26 IV. W Liceum Pedagogicznym wręczono uroczyście legitymacje kandydackie PZPR 21 uczniom starszych klas.

  28 IV. Walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Szkole Podstawowej nr 11 z udziałem 94 członków, pod przewodnictwem Heleny Paczyńskiej. Założenia planowe na lata 1966-1970 przewidywały budowę 415 mieszkań o 1248 izbach. W roku 1964 spółdzielnia rozpoczęła budowę 2 domów przy ulicy [Zofii] Jaroszewicz [Wodna] oraz pawilonu handlowego na osiedlu przy ulicy. Saperów. W wyniku wyborów uzupełniających do rady spółdzielni weszli: Zenon Szymonowicz, Władysław Tonn i Zygmunt Małaczkiewicz. Uchwalono też regulamin przydzielania i zamiany mieszkań. Anulowano powziętą poprzedniego roku uchwałę o przekształceniu spółdzielni na międzyzakładową.

  28 IV. Załoga Fabryki Wagonów zameldowała o przedterminowym wykonaniu zadań planu pięcioletniego 1960-1965. Przewidywał on m.in. wyprodukowanie 4.064 wagonów towarowych wąskotorowych, 100 tramwajów doczepnych i 405.900 zderzaków. W okresie tej pięciolatki eksportowano cysterny do Jugosławii, Węgier i Iraku, a zderzaki wagonowe i komplety sprężyn pierścieniowych do Jugosławii, Albanii, Węgier, Czechosłowacji, Rumunii i Bułgarii.

  29 IV. Uroczyste składanie wieńców przez delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych i szkół na cmentarzu przy ulicy [Waleriana] Łukasińskiego, pod pomnikiem przy alei Niepodległości oraz na cmentarzu przy ulicy [alei] Brzozowej. Zbiórka wszystkich delegacji nastąpiła w Rynku. Ogółem złożono 57 wieńców i 190 wiązanek kwiatów.

  30 IV. Akademia z okazji Święta 1 Maja, połączona z obchodem 20-lecia wyzwolenia ziemi świdnickiej. Tegoż dnia otwarto wystawę pt. „Osiągnięcia przemysłu świdnickiego w 20-leciu”. Eksponaty zostały umieszczone częściowo w Klubie ZWAP przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki], częściowo zaś w ogrodzie przy Klubie PSS na placu Grunwaldzkim.

  ● Komitet powiatowy Frontu Jedności Narodu wydał 16-stronicową broszurę pt. „Program wyborczy na lata 1966-1969″ w związku z kampanią przedwyborczą do Sejmu i rad narodowych. Jednocześnie wydano broszurę pt. „W dniu 30 maja wszyscy do wyborów” (13 stron).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz